helseykepleier.png

Behov

Tilrettelegge for interkommunalt samarbeid på fag, siden miljøene er så små i hver enkelt kommune. Samkjøre rutiner. Helsestasjonene har mange gode rutiner, men vi ser nå et felles behov for å oppdatere rutinene og øke kompetanse i henhold til bl. annet nye pasientgrupper, fokus på mobbing og samhandling i kommunen og mellom kommunen. I tillegg har helsestasjonen behov for erfaringsutveksling.

Nettvett og OMNI modellen

Helsestasjoner har fokus på nettvett for ungdom i fagfeltet er temaene:

 • seksuell helse
 • språkbruk i barne og ungdomsskolen
 • ansvarliggjøring av foreldre

Felles forståelse og felles samhandling mellom alle tjenesten som retter seg mot barn og unge er viktig. I den forbindelse ønsker Helsestasjonene og arrangere felles fagdag, med Politi, BUP, Barnevern, Skole, Barnehage mv.

Målgruppen er arbeid mot barn og unge. Det planlegges fagdag hvor mobbing er i fokus og bruk av nett legges stor vekt på. Som innleid kompetanse planlegger vi å benytte Tromsø kommune som har utviklet OMNI modellen. Målet er beder forståelse for hva nettmobbing og mobbing gjør med barn og unge i Salten.

Kommunene i Salten har hver for seg små fagmiljø og vi ser at og samarbeide på tvers øker robustheten i kommunen. Erkjennelsen er at vi trenger hverandre. I fra 2023 ønsker RKK- Salten kommunene å etablere et fagnettverk hvor vi har fokus på å øke kompetansen, øke stabiliteten samt standardisere tjenestene i regionen. Kommunene tilegnes et større ansvar for de sykeste pasientene, og her blir samhandlingen med spesialisthelsetjenesten svært viktig for kommunene, i et felles fagnettverk er vi større grad rustet til og samhandle om pasientene og ta imot utfordringer.

Målsetninger

Mål 1: Klarlegge og tilrettelegge for interkommunalt samarbeid på fag.

Mål 2: Øke samarbeid med skolehelsetjenesten

Mål 3: Bistå hverandre ved behov. Grunnet vakanse, sykdom og lignende.

Mål 4: Utarbeide felles rutiner og planstrategi. Fortsette digitaliseringen i regionen.

Mål 5: Utarbeide rutiner mot mobbing i regionen basert på OMNI modellen

Mål 6: Opplæring, kursing og rapportering.

Fokus for 2023

 • Avklaring med skoleledelsen i april 2023 om OMNI modellen kan føres inn
 • Kartleggingsfase med RKK kommunene, hvor avklaring av samarbeid vurderes med tanke på kompetanseheving, rutiner og robusthet i henhold til ufrivillig fravær i stillinger
 • Målsetting er å kvalitetssikre de rutinene som omhandler og følger opp at barn som mobbes
 • Arbeide for å lage ny felles mal tuberkulosekontroll program
 • Felles fokus på folkehelse
 • Igangsette bruk av velferdsteknologi
 • Avklare behov for hvordan nasjonale rapporteringer gjøres og lokale ulikheter i rapportering

Møteplan

1 september

 Første samling via Teams fra kl. 09.00-11.00

30 - 31 Oktober

Thon hotell Nordlys Bodø

 • Mandag 30 oktober -Samling ledelse oppvekst og kultur, kompetansenettverk Salten og helsestasjon i RKK samarbeidet.
 • OMNI modellen med Tromsø kommune og mobbeombud i nordland Lasse Knutsen og Troms og Finnmark Jon Halvdan Lenning 
 • Trykk her for å delta 
 • Program 30 oktober

 

 • Tirsdag 31. oktober Samling Helsestasjon
 • Hvordan benytte Omni modellen i praksis (Refleksjon og gruppearbeid
 • Kartlegging barn- Gjennomgang av kartleggingsskjema
7 - 8 Desember

 Fysisk samling for helsestasjonene

 • Gjennomgang av egne justeringer ang OMNI modellen
 • Strategi for å begynne med rutine arbeid.

 

Samling 30-31.10.23-Ledelse oppvekst og kultur, kompetansenettverk Salten og helsestasjon i RKK samarbeidet

Samlingen gikk over to dager på Thon hotell Nordlys i Bodø.

Kort sammenfatning av det som var tatt opp på dagene:

Dag 1: Gjennomgang av OMNI modellen fra Tromsø kommune ved Omni-veileder Ann-Tone Håkonsen, mobbeombud I Nordland Lasse Knutsen og mobbeombud I Troms og Finnmark Jon Halvdan Lenning.

Målgruppe: Ledelse oppvekst og kultur -rådgivere, styrere, rektorer, inspektører, ansatte i helsestasjon, helsesykepleiere m.fl.

Målsetting for samlingen: Innføring i OMNI modellen og avklare strategi for bruk i Salten kommunene

Omni betyr altomfattende, og brukes om noe som gjelder for alt eller for alle.

Omni-modellen er en modell for et trygt, godt og helsefremmende lærings- og oppvekstmiljø!

Modellen skal bidra til å ruste voksne i ulike roller til å gjøre denne jobben på en best mulig måte og som en del av sin daglige praksis. 

Tema for dagen var:

 • Lovverket og FNs barnekonvensjon
 • Implementering - overordnet (eks. Tromsø kommune) 
 • Omnihistorien – Et blikk på mobbedefinisjoner – Problemstillinger 
 • Lasse – Ombudsblikket Nordland – Hvordan bruke Omnimodellen i møte med ulike nivåer? «Hansken» som eksempel? (20 min)
 • Historien om bjørnen 
 • Trekanten – lover og regler 
 • FFSS 
 • Røde og grønne fellesskap 
 • Trappa 
 • Implementering - praksiseksempel (eks. Tromsø kommune) 
 • Erfaringer og bedring på elevundersøkelser i Tromsø kommune 

Omni modellen i: 

 • en hel organisasjon (barnehage, skole, kommune, fylkeskommune)
 • I foreldregrupper
 • Omni for idretten: I idrettslag og fritidsorganisasjoner
 • Av enkeltpersoner som ønsker å sette seg inn i problemstillinger knyttet til barn og unges barnehage-, skole og oppvekstmiljø

Arbeid i egne utviklingsgrupper: 

Hvordan kan dette brukes i egen organisasjon?

Over 50 deltakere fra ledelse i oppvekst og kultur i RKK samarbeidet og nettverk for helsestasjon var med på samlingen .En inspirerende dag med engasjerte foredragsholdere. Gruppearbeid på slutten av dagen om hvordan man kan ta dette i bruk i kommunene i Salten. Enighet om at man ønsker å jobbe videre med OMNI modellen i RKK kommuene.

 Dag 2: Samling for Helsestasjon

Agenda var:

 • Status siden sist
 • Hamarøy, Salten - case
 • OMNI modellen - Videre arbeid
 • Kartlegging barn - Gjennomgang av kartleggingsskjema
 • Barnekoordinator
 • Samling 7-8 desember
 • Digipro web

Til neste samling:

Alle sender inn aktuelle prosedyrer man har som man ønsker å få digitalisert inn i Digipro-helse.

Presentasjoner fra samlingen:

RKK Salten 301023 Jon Halvdan Lenning

OMNI modellen v/ Ann Tone Håkonsen 

Mobbeombudet i Nordland-Lasse Knutsen

Nettverk for helsestasjon 31.10.23

Laget rundt- Mobbing Aid Bredal Olsen Hamarøy Kommune

Samling 7-8 desember 2023-Thon Hotell Nordlys Bodø

Agenda for samlingen

 • Barnekoordinator
 • Tuberkulosekontrollprogram
 • Gjennomgang av aktuelle prosedyrer som skal inn i Digipro-helse
 • Strategi for videre  arbeid med prosedyrer

Det er ikke kostnader for å delta eller overnatting.

Påmelding til 7-8 desember

Er avsluttet. Ta direkte kontakt om det er noe:-)