Bakgrunn

RKK Salten kommunen har søkt om midler til et prosjekt med fokus på faggruppene kreftsykepleie og lindrende behandling. I prosjektet er et av delmålene å ha en lik prosess på Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft i kommunene.

RKK-kommunene og Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten, ser på muligheten for at hele eller deler av prosjektet samkjøres med alle 20 kommuner som er tilknyttet Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten.

RKK-kommunene er positiv til at alle kommuner som samhandler med Nordlandsykehuset og Nordlandsykehuset i felleskap samarbeider om Pakkeforløpet.
Digipro-helse og kommunene har utarbeidet felles prosedyre for arbeidet i mars 2023 og dette benyttes som grunnlag for videre arbeide.

Les om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløpet består av tre samtaler med behovskartlegging hvor den første gjennomføres på sykehuset, og de neste to gjøres i kommunen etter at pasienten har kommet hjem. Første samtale i kommunen skal være 3-4 måneder etter pasienten fikk kreftdiagnosen.

Behovskartlegging bør gjennomføres av fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen. Det bør gjøres lokale avtaler om hvem som skal gjennomføre behovskartleggingen. Behovskartleggingen kan omfatte følgende temaområder, tilpasset den enkelte pasient:

 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb/skole/utdanning
 • Økonomi og boforhold
 • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • Rehabilitering
 • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • Ernæring/mat/måltider
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Egne ressurser / læring og mestring
 • Fritid/sosiale aktiviteter
 • Psykisk helse
 • Seksuell helse
 • Oral helse

Pakkeforløpet skal bidra til:

 • Økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring.
 • Mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient.
 • At pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, og plassering av ansvar for videre oppfølging.•mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av hvor i landet de bor.
 • Sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.
 • Bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten.
 • Økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjeneste-nivåene.

Les mer her:

https://nordlandssykehuset.no/

https://www.helsedirektoratet.no/

Skjema for behovskartleggingen

Mål

 • Styrke kompetansen til alle deltaker-kommunene.
 • Standardisering av metode for oppfølging av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Fremdriftsplan i 2023

 • Samling med arbeidsgruppe, avklaring av mandat
 • Kartlegging av kompetanse og resurser i regionen
 • Avklaring av lokale utfordringer
 • Oppstart med arbeid pakkeforløp hjem
 • Digitalisering av rutiner