Bakgrunn

I felles RKK-Salten prosjekt har vi fått prosjektmidler til å drive et spennende og utviklende prosjekt for oss RKK-Salten kommuner.

Vi har mange mål og mye informasjon, det er viktig at hver enkelt kommune møter, helst leder og en til.  Alle kjøkken er invitert, om kjøkkenet har ressurser, så er det mulig å ha med 2 fra hvert kjøkken.

Informasjon om prosjektet

Alle kommunene i Salten har en eller annen form for storkjøkkendrift, hvor det produseres mat til beboere i institusjon og til hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester. I den sammenheng har Beiarn og Meløy kommune tatt utgangspunkt i eksisterende utfordringer, som blant annet går ut på at dagens innkjøpsordninger på flere måter hindrer matvalg som er sunne og bærekraftige. Kommunene ønsker også å bidra til å øke matglede blant dem som mottar mat fra helse- og omsorgstjenesten.

For å kunne få til en faglig styrking innenfor dette feltet, ønsker vi å gjennomføre et interkommunalt prosjekt som tar for seg arbeid med matservering fra planlegging, innkjøp, tilbereding og til måltidet er ferdig servert.

Prosjektet er todelt. Formålet med del 1, er å styrke kompetanse og bevissthet blant personell som er ansvarlig for innkjøp og tilbereding av mat i storkjøkken. Med dette tas det også sikte på å påvirke rutiner og innkjøpsordninger slik at kommunene i fremtiden handler mer lokalt og mer grønt, og samtidig bidrar til å skape matglede og unngå svinn av mat.

Del 2 av prosjektet bygger videre på del 1 og går ut på å utvikle digitale rutiner og systemer for storkjøkkendrift og for behandling og servering av mat. Dette vil inngå i, og utvikle videre, innholdet i Digipro Helse, som er et prosedyreverktøy for kommunene med særlig vekt på helse- og omsorgstjenesten (se f.eks. Fabritius, Andrews og Strømsvik 2017).

Prosjektledelse:

Prosjektleder er Ørjan Kristensen i Digipro Helse
Kirsti Strømhaug Meløy kommune
Monica Slåttkjær Beiarn kommune

Følgeforskning fra Nordlandsforsking er:
Merethe Kvamme Fabritius og Therese Andrews

Referat fra samling 03-04 oktober 2023

Til stede på samlingen

Monica Lunde, Kirsti Strømhaug, Heidi Anbakk, Rigmor Hansen, Egil Roar Karlsen, Nina Engøy Johansen, Ida Kristiansen, Sara Miranda Sjøteig, Kjetil Tidemann, Thea Bye Leivseth, Lena Nordland Eggesvik, Monica Slåttkjær og Merete Fabritius. 

Fra Digipro Helse: Ørjan Kristensen, Nina Brülhart og Marthe Petra Størkersen.

Dag 1.

 • Opus, Salten, NFK John Howard Bottolfsen informerte om muligheter for fagbrev som ernæringskokk.
 • Sjekke ut om de får lønnsøkning om de tar utdanning.
 • Gi innspill til RKK til å søke kompetansemidler for ernæringskokk.
 • Vi satser på Saltdal som pilot AD. (ansvar Digipro Helse ved Ørjan)
 • Gjennom gang av  alle prosedyren, dette publiseres etter at det er gjennomført en sjekk av inspill.
 1. Trykk her for å lese prosedyrene.
 2. Trykk her for å se webinarene om ernæring fra Delta

Dag 2.

Marthe Petra hadde en gjennomgang av hva som er kriterier for å kunne få til innkjøp av lokalmat. 

Laget en liste på hva som var aktuelt å kunne kjøpe inn lokalt. 

Referat fra samling den 09 -10 November 2023

Prosedyrer

Vi snakket igjennom prosedyrene en gang til nå etter revidering. Gikk igjennom prosedyre for håndhygiene og gjorde tilpasninger på denne. Ønsker årlig kvittering for lest under alle prosedyrene. 

Fauske komme har tverrfaglig prosjekt for å redusere matsvinn. De har akkurat avsluttet nullpunktsmåling av matsvinn på kjøkken og i helsetjenesten. Vi snakker i prosjektgruppen om å lage en digital mulighet for måling av matsvinn i kommunene med utgangspunkt i skjema brukt i Fauske kommune og forslag til tiltak som står på Matvett.

Innkjøp

Vi snakket igjennom ulike krav som kommunene ønsker å stille til mulige leverandører.

Påmelding

Vi samles 27. - 28. august på Fauske hotell.

Vi starter opp på tirsdagen kl 10.00 og avslutter samlingen på onsdag kl 14.00.

Agenda for samlingen:

 • Dag nr 1: Gjennomgang av rutiner:
 • Dag nr 2: 
  • Forarbeid til fremtidig innkjøpsavtale