Skjema til bruk i pakkeforløp hjem med kreft.

Bakgrunn

I små kommuner er antall ansatte innen tjenesten få og fagmiljøene små. Ved å etablere nettverk for kompetanseheving i tjenestene gjennom erfaringsutveksling og kompetansedeling og inngå samarbeid med veiledning og fordeling av ressurser ved behov styrker kommunene i fellesskap kapasiteten og fleksibiliteten i tjenesten, uten å totalt sett øke antall ansatte.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløpet består av tre samtaler med behovskartlegging hvor den første gjennomføres på sykehuset, og de neste to gjøres i kommunen etter at pasienten har kommet hjem. Første samtale i kommunen skal være 3-4 måneder etter pasienten fikk kreftdiagnosen.

Behovskartlegging bør gjennomføres av fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen. Det bør gjøres lokale avtaler om hvem som skal gjennomføre behovskartleggingen. Behovskartleggingen kan omfatte følgende temaområder, tilpasset den enkelte pasient:

 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb/skole/utdanning
 • Økonomi og boforhold
 • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • Rehabilitering
 • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • Ernæring/mat/måltider
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Egne ressurser / læring og mestring
 • Fritid/sosiale aktiviteter
 • Psykisk helse
 • Seksuell helse
 • Oral helse

Pakkeforløpet skal bidra til:

 • Økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring.
 • Mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient.
 • At pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, og plassering av ansvar for videre oppfølging.•mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av hvor i landet de bor.
 • Sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.
 • Bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten.
 • Økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjeneste-nivåene.

https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet

Behov

Felles nettverk for denne arbeidsgruppen i regionen. Kommunene har små fagfelt på området og ønsker å sette opp et fagnettverk som har strukturerte møter i henhold til kommunenes behov. I tillegg er det aktuelt og kunne bistå kommuner i nettverket med både kompetanse og personell i situasjoner hvor tjenesten har uforutsette utfordringer. Dette vil øke kompetansen lokalt, øke sikkerheten for innbyggerne og samtidig danne et sterkt fagnettverk som kan bidra til planarbeid i kommunene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er en ny metode som implementeres. Dette arbeidet ønsker vi å samarbeide om slik at kommunene tilknyttet helseforetaket, har lik oppfølging.

Om flere kommuner har ønske om å delta i fag gruppen på sikt, så er kommunene åpen for det.

Mål

 • Styrke kapasiteten til kommunene ved ufrivillig fravær eller sykdom.
 • Styrke kompetansen til alle deltaker-kommunene.
 • Standardisering av metode for oppfølging av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.
 • Økt kompetanse i fagfeltet lindrende behandling.

Fremdriftsplan i 2023

 • Samling med arbeidsgruppe, avklaring av mandat
 • Kartlegging av kompetanse og resurser i regionen
 • Avklaring av lokale utfordringer
 • Oppstart med arbeid pakkeforløp hjem
 • Digitalisering av rutiner

Første samling 5.september 2023

Sted: Fauske hotell fra kl 10.00 - 15.00
 

Saksliste:
Sak 1. Gjennomgang av prosjektplan.

Sak 2. Samarbeid med Nordlandssykehuset og Helsefelleskapet, med tanke på Pakkeforløp hjem.
Sak 3. Møteplan

Kort referat av hovedmomenter fra samlingen:

Presentasjon av alle deltakerene.

De fleste hadde deltidsstillig som kreftsykepleiere i kombinasjon med annen stilling eller funksjon i kommunen.

Espen Solberg kreftkordinator NLSH-Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Stort potenseiale i pakkeforløp hjem for pasinter med kreft for å systematisk å bedre overgangen for pasientene fra sykehus til kommunene.

Medisinsk poliklinkk starter  i neste uke med første samhandlingspunkt i pakkeforløp hjem for pasinter med kreft. 

Melding til kommune sendes som EDI til «saksbehandling» til aktuell kommune.

Gjennomgang av prosedyre- Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Prosedyren finner du her.

Gjennomgang av prosedyren og kartleggingsskjema. Skjemaene og prosedyre justeres ut fra tilbakemeldinger som kom frem.

Forankringsarbeid for kommuenene-Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Tidelingskontor eller den/de som er ansvarlig for mottak av "saksbehandlings PLO" må få informasjon om pakkeforløpet- Lokale tilpassninger må eventuelt gjøres slik at man sikrer at dette blir fulgt opp.

Leger involveres etter lokale behov.

Videre møteplan

14.11.23: 10.00-15.00 -Fysisk samling Fauske hotell sammen med representanter tildelingskontor/annsvarlig for tildeling av tjenster og leger.

14.12.23: 12.00-14.00- Digital samling

06.02.24: 10.00-15.00 -Fysisk samling Fauske hotell

Det kalles inn via vanlig kalender. De som har lang reisevei kan eventuelt få overnatting på Fauslke hotell før samlingene.

Powerpoint-1. Samling- Lindrende behandling 05.09.23

Brev til tildelingskontor og kommuneoverleger

Samling 14.11.23 10.00-15.00 Fauske hotell

Kort referat fra samlingen 

 • Status i kommune
  • Runde der alle fortalte kort om status i egen kommune
 • Status pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
  • Erfaringsdeling fra Hamarøy som har mottatt 4 henvendelser om pakkeforløpet. 
  • Felles gjennomgang av anonymisert melding fra NLSH. Prosedyre ble justert og man endret på forslag til behovskartleggingsskjema. Dette legges ut etter at gruppa har sett på det en gang til. 
 • Innspill fra tildelingskontor/annsvarlig for tildeling av tjenester og leger på teams.
  • Gjennomgang av prosedyren og innspill fra deltakerne
 • Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Lone Skjerpeng Fagutviklingssykepleier kreft og lindring, Vestvågøy kommune  orienterte om dette. USHT kan dekke egenandel til deltakere. Vi setter opp møte der vi tar inn ledere for forankring og avklaring om påmeling.
  • Spm om dette kan rettes til: Lone Skjerpeng: lone.skjerpeng@vestvagoy.kommune.no
 • Digipro-web
  • Her samler vi alt fra prosjektet. Innkallinger til samlinger sendes på e-post som man må godta eller eventuelt avslå. Program for neste samling oppdateres fortløpende her.

Power Point fra samlingen

 

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Her finner dere presentasjonen om den digitale opplæringspakken i lindrende behandling fra møtet i dag. Dette er en fin kompetanseheving.

Frist for påmelding dette året; med oppstart i 2024, er 14. desember

De som ønsker å delta kan ta kontakt med:

Tone Krüger

Utviklingssenteret i Nordland

Tlf: 90606337

tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no

PP - Digital opplæringspakke Lindrende Behandling og omsorg ved livets slutt

Digital samling 14.12.23 12.00-14.00

Agenda

 • Status i kommunene
 • Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
 • Gjennomgang av revidert behovskartleggingsskjema
 • Kompetanseheving seksuell helse

Samling 06.02.24 10.00-15.00 Fauske hotell

Agenda

 • Status i kommuenene
 • Avklaring av lokale utfordringer
 • Samarbeid på tvers av kommunene
 • Samhandling med NLSH PLO- Sikring at meldinger blir fanget opp

Ved behov for overnatting på Fauske hotell fra 05.02 til 06.02 ta kontakt med hr@digipro-helse.no