Bakgrunn

I små kommuner er antall ansatte innen tjenesten få og fagmiljøene små. Ved å etablere nettverk for kompetanseheving i tjenestene gjennom erfaringsutveksling og kompetansedeling og inngå samarbeid med veiledning og fordeling av ressurser ved behov styrker kommunene i fellesskap kapasiteten og fleksibiliteten i tjenesten, uten å totalt sett øke antall ansatte.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Pakkeforløpet består av tre samtaler med behovskartlegging hvor den første gjennomføres på sykehuset, og de neste to gjøres i kommunen etter at pasienten har kommet hjem. Første samtale i kommunen skal være 3-4 måneder etter pasienten fikk kreftdiagnosen.

Behovskartlegging bør gjennomføres av fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i kommunen. Det bør gjøres lokale avtaler om hvem som skal gjennomføre behovskartleggingen. Behovskartleggingen kan omfatte følgende temaområder, tilpasset den enkelte pasient:

 • Familiesituasjon og nettverk
 • Jobb/skole/utdanning
 • Økonomi og boforhold
 • Hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • Rehabilitering
 • Fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • Ernæring/mat/måltider
 • Ivaretakelse av egen helse
 • Egne ressurser / læring og mestring
 • Fritid/sosiale aktiviteter
 • Psykisk helse
 • Seksuell helse
 • Munnhelse

Pakkeforløpet skal bidra til:

 • Økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring.
 • Mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient.
 • At pasientens behov blir fulgt opp gjennom tydelig kommunikasjon til andre tjenesteytere, og plassering av ansvar for videre oppfølging.•mindre uønsket variasjon i pasientens oppfølging etter en kreftdiagnose, uavhengig av hvor i landet de bor.
 • Sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner.
 • Bedre samhandling mellom aktørene som har kontakt med pasienten.
 • Økt trygghet for pasienten når pasienten overføres mellom tjeneste-nivåene.

https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/hjem-for-pasienter-med-kreft/om-pakkeforlopet

Behov

Felles nettverk for denne arbeidsgruppen i regionen. Kommunene har små fagfelt på området og ønsker å sette opp et fagnettverk som har strukturerte møter i henhold til kommunenes behov. I tillegg er det aktuelt og kunne bistå kommuner i nettverket med både kompetanse og personell i situasjoner hvor tjenesten har uforutsette utfordringer. Dette vil øke kompetansen lokalt, øke sikkerheten for innbyggerne og samtidig danne et sterkt fagnettverk som kan bidra til planarbeid i kommunene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er en ny metode som implementeres. Dette arbeidet ønsker vi å samarbeide om slik at kommunene tilknyttet helseforetaket, har lik oppfølging.

Om flere kommuner har ønske om å delta i fag gruppen på sikt, så er kommunene åpen for det.

Mål

 • Styrke kapasiteten til kommunene ved ufrivillig fravær eller sykdom.
 • Styrke kompetansen til alle deltaker-kommunene.
 • Standardisering av metode for oppfølging av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.
 • Økt kompetanse i fagfeltet lindrende behandling.

Gjennomførte oppgaver 2023

 • Samling med arbeidsgruppe, avklaring av mandat
 • Kartlegging av kompetanse og resurser i regionen
 • Avklaring av lokale utfordringer
 • Oppstart med arbeid pakkeforløp hjem
 • Digitalisering av rutiner

Oppgaver i 2024

 • Samarbeidsavtale mellom kommunene i henhold til bruk av kompetanse på tvers.
 • Deltakelse på nasjonalt kurs i Bergen
 • Samarbeidsmøte med spesialisthelsetjenesten
 • Flykninger og Lindring
 • Innlede samarbeid med NORD universitet for avklaring av fremtidige videreutdanningsløp
 • Erfaringsdeling i bruk av metode pakkeforløp hjem
 • Arbeide med lokalt opplæringsmateriell, digitalt

 

Referat første samling 5.september 2023

Sted: Fauske hotell fra kl 10.00 - 15.00
 

Saksliste:
Sak 1. Gjennomgang av prosjektplan.

Sak 2. Samarbeid med Nordlandssykehuset og Helsefelleskapet, med tanke på Pakkeforløp hjem.
Sak 3. Møteplan

Kort referat av hovedmomenter fra samlingen:

Presentasjon av alle deltakerene.

De fleste hadde deltidsstillig som kreftsykepleiere i kombinasjon med annen stilling eller funksjon i kommunen.

Espen Solberg kreftkordinator NLSH-Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Stort potenseiale i pakkeforløp hjem for pasinter med kreft for å systematisk å bedre overgangen for pasientene fra sykehus til kommunene.

Medisinsk poliklinkk starter  i neste uke med første samhandlingspunkt i pakkeforløp hjem for pasinter med kreft. 

Melding til kommune sendes som EDI til «saksbehandling» til aktuell kommune.

Gjennomgang av prosedyre- Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Prosedyren finner du her.

Gjennomgang av prosedyren og kartleggingsskjema. Skjemaene og prosedyre justeres ut fra tilbakemeldinger som kom frem.

Forankringsarbeid for kommuenene-Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Tidelingskontor eller den/de som er ansvarlig for mottak av "saksbehandlings PLO" må få informasjon om pakkeforløpet- Lokale tilpassninger må eventuelt gjøres slik at man sikrer at dette blir fulgt opp.

Leger involveres etter lokale behov.

Videre møteplan

14.11.23: 10.00-15.00 -Fysisk samling Fauske hotell sammen med representanter tildelingskontor/annsvarlig for tildeling av tjenster og leger.

14.12.23: 12.00-14.00- Digital samling

06.02.24: 10.00-15.00 -Fysisk samling Fauske hotell

Det kalles inn via vanlig kalender. De som har lang reisevei kan eventuelt få overnatting på Fauslke hotell før samlingene.

Powerpoint-1. Samling- Lindrende behandling 05.09.23

Brev til tildelingskontor og kommuneoverleger

Referat samling 14.11.23 10.00-15.00 Fauske hotell

Kort referat fra samlingen 

 • Status i kommune
  • Runde der alle fortalte kort om status i egen kommune
 • Status pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
  • Erfaringsdeling fra Hamarøy som har mottatt 4 henvendelser om pakkeforløpet. 
  • Felles gjennomgang av anonymisert melding fra NLSH. Prosedyre ble justert og man endret på forslag til behovskartleggingsskjema. Dette legges ut etter at gruppa har sett på det en gang til. 
 • Innspill fra tildelingskontor/annsvarlig for tildeling av tjenester og leger på teams.
  • Gjennomgang av prosedyren og innspill fra deltakerne
 • Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
  • Lone Skjerpeng Fagutviklingssykepleier kreft og lindring, Vestvågøy kommune  orienterte om dette. USHT kan dekke egenandel til deltakere. Vi setter opp møte der vi tar inn ledere for forankring og avklaring om påmeling.
  • Spm om dette kan rettes til: Lone Skjerpeng: lone.skjerpeng@vestvagoy.kommune.no
 • Digipro-web
  • Her samler vi alt fra prosjektet. Innkallinger til samlinger sendes på e-post som man må godta eller eventuelt avslå. Program for neste samling oppdateres fortløpende her.

Power Point fra samlingen

 

Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Her finner dere presentasjonen om den digitale opplæringspakken i lindrende behandling fra møtet i dag. Dette er en fin kompetanseheving.

Frist for påmelding dette året; med oppstart i 2024, er 14. desember

De som ønsker å delta kan ta kontakt med:

Tone Krüger

Utviklingssenteret i Nordland

Tlf: 90606337

tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no

PP - Digital opplæringspakke Lindrende Behandling og omsorg ved livets slutt

 

Høgskolen i innlandet - Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, og mentoropplæringspakke

Referat digital samling 14.12.23 12.00-14.00

Agenda

 • Status i kommunene
 • Digital opplæringspakke lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Hamarøy skal kjøre 20 personer i januar. Ett kurs  for helsefagarbeidere og assistenter ,og ett kurs for sykepleiere. Starter med starter med sykepleiere.

 • Gjennomgang av revidert behovskartleggingsskjema

Legges inn i prosedyren

 • Kompetanseheving seksuell helse

https://www.digipro-helse.no/seksuell-helse.574023.no.html

Powerpoint fra samlingen

Referat fra samling 06.02.24 10.00-15.00 Fauske hotell

Agenda

 • Status i kommunene

Mange spennende ting som pågår i kommunene. Blant annet jobber Meløy med oppretting av palliativt team. Fauske har pårørendeskole og gruppe “Kraftgruppe” for pasienter med kreft. Steigen jobber med rom for pårørende.

 • Seksuell helse

Vi øker kompetansen i gruppa med å invitere inn Ann Rita Vestvatn til en samling.

 • Status pakkeforløp hjem

Flere er meldt  til kommunene. Noen kartlegginger er bra men det mangler en del gjennomførte kartlegginger del 1. Kommunene må ta kontakt før opprinnelig plan for å avklare behov for kartlegging/oppfølging. 

Prosedyre for pakkeforløpet:

https://www.digipro-helse.no/pakkeforloep-hjem-for-pasienter-med-kreft.597654.no.html

 • Lindrende behandling flykninger

I noen av kommunene tar helsestasjon av dette. Forskjell på kulturen utfra hvor de bor. Lite erfaring i nettverket ift. dette. Utfordringer med språk/kommunikasjon. Behov for tolketjenester er stort og dette jobber vi videre med.

 • Samhandling med NLSH PLO- Sikring at meldinger blir fanget opp

F.eks meldinger til EBK om pasienter som man ønsker at observasjoner skal vurderes. Tas opp i samhandlingsmøte med sykehuset.

 • Avklaring av lokale utfordringer
 • Samarbeid på tvers av kommunene
 • Prosjektplan

Fokusområder videre

 • Hjemmedød- Når er det forsvarlig å dø hjemme
 • Kurs/kompetanseløft for helsefagarbeidere/hjelpepleiere/assistenter
 • Seksuell helse
 • Kommunikasjon, språk og andre kulturer
  • Tolketjenster
 • Delta på

Landskonferansen i palliasjon

De som er medlemmer i NSF søker om midler til å delta.

 • Prosedyre for debrifing og defusing i digipro helse:

https://www.digipro-helse.no/debrifing-og-defusing.597737.no.html

 

Powerpoint fra samlingen

Referat fra samling 23.04.24 Fauske Hotell 10.00-15.00

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

 • Flere kommuner  opplever at det ikke er dokumentasjon fra 1. samtale når pasient meldes
 • Prosedyre og skjema ble justert ift. innspill på Helseuka
 • Det skal utarbeides en digital utgave av kartleggingsskjemaet i Digipro Helse 

 Prosedyre for hjemmedød.
- Fokus kommunenes ansvar
- Pårørendes ansvar
- Leges ansvar
- Plan B, Institusjon

 • Det ble jobbet med utkast til prosedyre som gjennomgås på neste samling

Prosjektplan

 • Det kommer svar på søknad om videre midler til prosjektet nå i mai. 

Landskonferansen i palliasjon 

Vi tar sikte på å delta på konferansen 11-13 september. Forutsetningen for dette er at prosjektet får midler til videre drift. Nærmere informasjon om  dette kommer på neste samling 05.06.24

PowerPoint fra samlingen

Referat fra digital samling onsdag 05.06.24 kl 12.00-14.00

Kort referat:

 • Dokumentasjon av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft
  • Fokus på hvordan man praktisk gjør dette i profil
  • Erfaringsdeling fra Fauske kommune ved tildelingskontoret og Merete Hansen 

Ref: Vi kontakter helsedirektorat for avklaring ift  om kartleggingen i pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og dokumentasjon på pasienter som ikke har tjenester 

 • Gjennomgang av prosedyre hjemmedød
  • Innspill på prosedyre

REf: Prosedyren ble gjennomgått. Det utarbeides en brosjyre for pårørende som tjenesten kan bruke ved hjemmedød

 • Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Ref: Nytt digitalt kartleggingsskjema som ligger  ble gjennomgått.

 • Status søknad prosjektplan og veien videre
  • Landskonferansen i palliasjon 

Ref: Vi har fått midler til prosjektet for 2024. Vi  melder oss på landskonferansen i palliasjon.

PowerPoint fra samlingen

 

 

 

Fysisk samling tirsdag 1. til onsdag 2. oktober i Beiarn

 • Oppmøte Beiarn kro og hotell
 • Overnatting Sætra i Beiarn

Agenda:

 • Gjennomgang av innhold på landskonferansen
 • Videre fremdrift i prosjektet
   
 • Innkalling er sendt i egen e-post:

Fysisk samling i Beiarn

Oppmøte Beiarn hotell og kro på Storjord.

Program tirsdag 01.10.24

 • 11.00-16.00 nettverksarbeid på kroa
 • Lunch 11.30
 • 16.00 - Felles avreise til Sætra der vi overnatter
 • Guiding i geitfjøs
 • Smak av lokalmat
 • Middag på Sætra ca. kl 19.00
 • Sosialt 

Program onsdag 02.10.24

 • Frokost 08.00
 • Nettverksarbeid på Granlihuset kl. 09.00- 12.00
 • Lunch
 • Besøk på lokalmat butikken 
 • Avslutning kl 13.00

 

-Meld fra om allergier ift mat til meg.

-Klær etter vær

-Det er sengeklær og håndduker på Sætra

 

Godta denne møteinvitasjonen innen fredag 30.08. 23 for å bekrefte at du kommer.