NOU – Tid for handling

I små kommuner er antall ansatte innen tjenesten få og fagmiljøene små. Ved å etablere nettverk for kompetanseheving i tjenestene gjennom erfaringsutveksling og kompetansedeling og inngå samarbeid med veiledning og fordeling av ressurser ved behov styrker kommunene i fellesskap kapasiteten og fleksibiliteten i tjenesten, uten å totalt sett øke antall ansatte.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-4/id2961552

Prosjektbeskrivelse

I 2015 sak 22/15 satte Salten Regionråd ned en gruppe som så på ettervern for pasienter i Rus og psykiatritjenesten. Etter prosjektet ble det satt ned to arbeidsgrupper, den ene gruppen for ledere og en for ansatte i felten. I gruppen bestående av fagledere, psykiatriske sykepleiere fagpersoner med tilsvarende kompetanse og ansatte har det blitt klart at vi ønsker å forbedre kvaliteten på rutinene som brukes i tjenesten. Dette inkluderer alt fra daglige rutiner, innleggelse-rutiner, samarbeid mellom tjeneste, fastlege og spesialisthelsetjeneste.

Kommunene i Salten har hver for seg små fagmiljø og vi ser at og samarbeide på tvers øker robustheten i kommunen. Erkjennelsen er at vi trenger hverandre. I fra 2023 ønsker RKK- Salten kommunene å etablere et fagnettverk hvor vi har fokus på å øke kompetansen, øke stabiliteten samt standardisere tjenestene i regionen. Kommunene tilegnes et større ansvar for de sykeste pasientene, og her blir samhandlingen med spesialisthelsetjenesten svært viktig for kommunene, i et felles fagnettverk er vi større grad rustet til og samhandle om pasientene og ta imot utforinger.

Målsetninger

Mål 1: Klarlegge og tilrettelegge for interkommunalt samarbeid på fag.

Mål 2: Øke kompetansen og samarbeid med spesialisthelsetjenesten og politi.

Mål 3: Bistå hverandre ved behov. Grunnet vakanse, sykdom og lignende.

Mål 4: Utarbeide felles rutiner og planstrategi. Fortsette digitaliseringen i regionen.

Mål 5: Utarbeide et fungerende system for pårørendeinvolvering i regionen.

Mål 6: Opplæring, kursing og rapportering.

Fokus for 2023 til våren 2024

 • Kartleggingsfase med RKK kommunene, hvor avklaring av samarbeid vurderes med tanke på kompetanseheving, rutiner og robusthet i henhold til ufrivillig fravær i stillinger.
 • Målsetting er å kvaltitesikre de rutinene som omhandler og følger opp at voksne personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester.
 • Arbeide for å lage ny felles mal for rus og psykiatriplan.
 • Felles fokus for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.
 • Igangsette bruk av velferdsteknologi.
 • Utearbeide mulighet for felles team for Rådgivende enhet russaker.
 • Innhente erfaringer for pårørendeinvolvering i regionen; Hva har fungert og hva har ikke fungert?
 • Avklare behov for hvordan nasjonale rapporteringer gjøres og lokale ulikheter i rapportering.

Møteplan

MånedJuni
22
September
27 - 28 
November
29 - 30 
Januar (24)
17 - 18
April (24)
(Ikke avklart enda)

Dag 1

Prosjektdag

Psykisk helse og rus
Lærende nettverk, 
Sammhanding om en 
Case.
untatt offengligheten
Psykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rusPsykisk helse og rus
Dag 2
temadag, lokale behov
 Steigen
ansvarlig for dagen
Fauske
ansvarlig for dagen
Sørfold
ansvarlig for dagen
xxxx
ansvarlig for dagen
StedTeamsFauske hotellBeiarn
Ta med klær etter 
forholdende.
Fauske hotellFauske hotell

Samling og referat fra 27-28 September

Til stede:

Karianne Pedersen, Sørfold, Kenneth Sandbakk, Steigen, Kristin Hemminghytt, Beiarn, Bjørnar Nilsen, Saltdal, Astrid M. Aasebøstøl, Hamarøy, Christina Heimdal, Rødøy, Lindy Margrethe Tennstrand, Rødøy, Turid Mathisen, Saltdal, Susanne Didriksen, Fauske , Marion Schjetne, Meløy, Trine Storteig, Steigen/NAV, Tonje Koskinen, juridisk rådgiver RKK Salten, samarbeid Digipro-helse og Elina Lindberg, Fauske

27.sept

Presentasjon av deltagerne og gjennomgang med status fra hver kommune.

Alle fikk laget seg en egen bruker pålogging til Digipro-helse. 

Gjennomgang av prosjektplanen, målsettinger og strategier. Informasjon om dette ligger i PowerPoint som ligger i Digipro web.

Kompetansehevings behov i din kommuneRutiner som må utarbeidesRobusthet i henhold til ufrivillig fravær
Trenger kompetanseheving innen KID gruppeterapi opplæring. PMTO.Bedre rutiner og opplæring i hvordan skrive avvik i Compilo. Bedre rutiner og opplæring i bruk av Profil på tvers av tjenestene.Styrking av tjenestene i form av flere ansatte slik at det ikke er så sårbart i perioder med alt for mange brukere per ansatt i både psykisk helse og rus. Slik det er nå har ikke noen anledning å følge opp andre brukere der ansatte blir sykemeldt over tid. Det er ikke alltid mulig å samarbeide med andre tjenester.
Trenger kompetanseheving innen KID gruppeterapi opplæring. PMTO.Bedre rutiner og opplæring i hvordan skrive avvik i Compilo. Bedre rutiner og opplæring i bruk av Profil på tvers av tjenestene.Styrking av tjenestene i form av flere ansatte slik at det ikke er så sårbart i perioder med alt for mange brukere per ansatt i både psykisk helse og rus. Slik det er nå har ikke noen anledning å følge opp andre brukere der ansatte blir sykemeldt over tid. Det er ikke alltid mulig å samarbeide med andre tjenester.
Pr. i dag savner vi kvalifikasjoner i forhold til mestringskurs for unge og KID-kurs, for å gjøre tilbudet mer effektivt. Dette er på trappene innen dette året. Ellers oppleves et godt kompetanseutviklende tilbud for rustjenesten fra KORUS og NAPHA.Bedre rutiner for tjenestetildeling for nye brukere og effektiv journalføring i rustjenesten.Det oppleves en robusthet lokalt gjennom nært samarbeid med psykisk helse, helsestasjon, miljøtjeneste. Vi har ukentlige samarbeidsmøter med de ansatte i psykisk helsetjeneste, som tidvis også fungerer som kollegaveiledning. FACT har gitt en større trygghet gjennom samarbeid med Hamarøy kommune og spesialisthelsetjenesten, noe som gjør oss mindre sårbare og tryggere i jobben. Kvartalsvis samarbeidsmøter med legetjenesten og politi, samt kontakt ved behov, gjør at flere er involvert i oppfølginga av den enkelte. Daglig kontakt og samarbeid innad i NAV, med ukentlige rapporteringer og samarbeidsmøter mellom rustjenesten og NAV-leder, gjør at det "alltid" er noen som kan avlaste og følge opp brukere i fravær av personell i rustjenesten.
Meget stort behov på mange områder * oppdatering kunnskap modeller for tilnærming og interveneting psykoseproblematikk * rusbehandling * sammensatte lidelser: biopsykologisk forståelsesmodell - intervenering * psykologisk førstehjelp ved selvmordsfare * håndtering av vold og trusler * HMS - generelt * tverrfaglig tilnærming og samhandling * mv * risikovurdering * dokumentering * helsejuss - jfr psykisk helsevern * pårørendearbeidKompetansehevingsplan ÅrshjulKontinuitet i tjenesteproduksjon Kvalitetssikring av tjenestene Bevisstgjøring Faglig utveksling Faglig oppdatering Fleksibilitet Transparens i tjenesteytingen - mao mindre rom for lokale(private) tilpasninger som ikke har en faglig forankring
Håndtering av brukere i rus og psykiatri, observasjoner, kartlegging og varsler Psykisk helse /forebyggende tiltak generelt til alleSamarbeid mellom tjenestene når vi har felles brukere Varsling på tvers av tjenesterTverrfaglig samarbeid i møte med bruker kan være positivt i forhold til å trø hjelpende til ved fravær
Faglighet.Behandlings og tiltaksplaner. Lage vedtak, eller evaluere gamle vedtak, om noe er utgått , ikke aktuelt lenger.Jobbe i team , slik at pas er vant til flere personer å forholde seg til.
Økt kompetanse i bruk av Gerica, samt programmets funksjoner og muligheter blant helseansatte og ledere. -Kurs innen lettere psykisk helse.Bruk av Gerica, lage nye og aktuelle flettemaler, definere Tildelings-person, def. tiltak og journaltype, barn som pårørende, oppf. gravide med rusutfordringer, bruk av tvang jf. hol kap.10.Dagens situasjon er sårbar. Kun en person som ivaretar psykisk helse- og rustjenesten for voksene i kommunen.
-gjennomføre påbegynt utdanning innen kognitiv terapi - ulike metodiske tilnærminger innen variabler av helseutfordringer. Eks Rop, lettere/tyngre, rus og type rusmidler i utvikling, - MI som samtaleteknikk, repeterende fokus - veiledning fra psykoseteamet - fokus på sosialfaglig perspektiv, miljøterapi, sosial medisinsk fokus fremfor tabletter-ta tilbake miljøtiltak/grupper -faglig fokus på miljøterapi. -kompetanseplan/årshjul/gap-analyse -fokus på trivselstiltak i kommunen våre deltakere kan delta på -gjennomgang Profil, hvordan IG hva skal dokumenteres -avviksmelding- Team basert tilnærming til brukere. Relasjon viktigste verktøy i vår jobb-sikre trygghet v å jobbe 3-4pers i team. Betyr at flere ansatte har oppfølging på samme bruker. -ved vedtak støttesamtaler er vi alene. Ved team fokus har vi alltid en sekundær -lage samarbeidsavtaler som styrker oss. Internt i kommunen og interkommunalt. Ta bort ansvarsoppgaver som mer nærliggende og naturlig kan ligge i annen avdeling. Eks medisin, urinprøver. - årsverk med def instruks på å rekruttere støttekontakt/fritidskontakt/ aktivitetskontakt
- tvang - utviklingsforstyrrelser - fagsystemer - ruskompetanse - kognitiv terapi- rutiner for panikk/voldsalarm- hjemmetjeneste som nr 2 i kontakt med brukere hvor det er nødvendig - bistand fra hjemmetjeneste ved geografiske utfordringer - miljøterapeut dekker oppgavene til manglende ruskonsulent - økt velferdsteknologi/telefonkontakt - ta ned driften midlertidig - endre på turnus
- Psykoseproblematikk - angst - tvangshandlinger - avhengighetsproblemer - veiledning - holdninger -- rutiner i forhold til nødvendig tjeneste - hva er godt nok?- faste teams møter/ samarbeidsmøter - felles grunnforståelse - åpenhet - møtepunkter -
- Psykoseproblematikk - angst - tvangshandlinger - avhengighetsproblemer - veiledning - holdninger -- rutiner i forhold til nødvendig tjeneste - hva er godt nok?- faste teams møter/ samarbeidsmøter - felles grunnforståelse - åpenhet - møtepunkter -
- Kid-kurs ungdom - De siste årene har det blitt flere oppgaver for kommunal helsetjeneste, men ikke nødvendigvis flere hender til å gjennomføre oppgavene. Bør det være et tettere samarbeid med 2.linjetjeneste? For eksempel tettere oppfølging fra sykehusene i form av kompetanseheving/veiledning på aktuelle problemstillinger, utfordringer, diagnoser etc.-Rutiner/ kartlegging av hjelpebehov flyktninger -Rutiner for samarbeid mellom tjenesteneStørre nettverk i tjenestene, gir også flere «kolleger», mulighet til veiledning i vanskelige saker etc. som igjen kan bidra til forebygge av ufrivillig fravær. Faste møter både fysisk og digitalt Ved et eventuelt fravær i stillinger til lokal psykisk helsetjeneste, så vil stillingen per i dag være ubemannet.

Hvordan skape en rådgivende enhet?

Felles ansvar Salten at denne enheten kan være det rådgivende organ. De har ikke ventetid ifølge deres nettsider.  Skal ikke nedtegnes i journal og vedkommende skal ikke ha personen i behandling.

Digipro-helse tar kontakt med Felles ansvar Salten for å høre om de har kapasitet til å i vare ta denne lovpålagte oppgaven.

28.sept

Kenneth Sandbakk informerte om casen fra Steigen som det er sendt inn klage på.  Ønske om å få denne inn som en artikkel Fagbladet FONTENE 

Denne casen har Jurist Tonje Koskinen sett på, og vedlagt finner dere en juridisk vurdering av casen. Casen er av en slik art, at vi vill jobbe strukturert på systemnivå for og endre hvordan slike pasienter blir håndtert i fremtiden. Jurist fra UIT vill bistå med dette.

Steigen kommune avklarer med pårørende  hvor stor grad Casen kan brukes slik den er.

Informasjon og diskusjon om FACT-teamet og at det er informert om sykehuset ønsker og legge det ned.

Noe som ikke er i trå med Helsedirektoratet:
Sammendrag fra Helsedirektoratet sin side:

På oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet NAPHA og NKROP i 2017 en rapport som konkluderer med at potensialet for flere ACT- og FACT-team i Norge er stort, også i mindre tett befolkede områder. 94 prosent av befolkningen kan nås av slike team. Med unntak av regioner med færre innbyggere enn 15 000 innbyggere, vil ACT og/eller FACT-team kunne etableres i hele landet. Befolkningsgrunnlag og reiseavstand synes ikke å være en stor barriere. Om lag 26 000 personer har behov for et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Etablering av flere ACT-team og FACT-team bør skje gjennom omstilling av de eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenestene.

Oppgaver til neste samling.

Hjemmeoppgave.

 1. Hvor mange ansatte er det i tjenesten?
 2. Hvor mange pasienter er det som får bistand?

Samling og referat til 29 - 30 November

Oppstart kl 10.00 på Beiarn kro og hotell. 
Overnatting på Staupåmoen sæter
- Ta med klær etter  forholdende, fjøsbesøk på kvelden. 
- Lokal tapas mat til kvelds/middag

Dag 2 starter kl 09.00 på Granlihuset

Fauske er ansvarlig for dag 2.
Vi avslutter kl 13.30

Husk hjemmeoppgavene:

 1. Hvor mange ansatte er det i tjenesten?
 2. Hvor mange pasienter er det som får bistand?

Referat

Status og gjennomgang av hvilke utfordringer hver enkelt kommune står i.

FACT
2 av kommunene har fått oppsigelse på FACT temaet. Dette ønsker kommunen at vi arbeider for og beholde.

 • Det er videre ønske om og invitere til samarbeidsmøte med Spesialisthelsetjenesten.

Gjennomgang av felles CASE, med refleksjonsspørsmål fra jurist. Juristen fikk utlevert journalen til pasienten og starter og gå gjennom alle dokumentene.

Hjemmelekse:

 1. Hvor mange ansatte er det i tjenesten? (hentet inn fra hver enkelt kommune, benyttes videre i arbeidet)
 2. Hvor mange pasienter er det som får bistand? (hentet inn fra hver enkelt kommune, benyttes videre i arbeidet)

 

Kanal for defusing eller debreafing.

1 gang i måneden torsdager, mellom 12.00-14.00. Digipro helse stater som moderator og setter opp en kalenderinnkalling.
Første samling blir blir fra februar. (siden neste samling er 17-18 Januar)

 

17 - 18 Januar

17. Januar

 • Status siden sist
 • Debrifing og defusing,
  • Bruker prosedyren i Digipro helse.
   • Datoer for dette frem til someren.
 • Ny ansatt sjekkliste
 • Rutiner vi har behov for ved fravær.

18. Januar

Case fra Sørfold
Gjennomgang med jurist av Steigen Case

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding 13 -14 juni

Vi møtes på Fauske hotell. 
Oppmøte kl 10.00 avslutting dag 2 kl 13.30