Digipro-helse er et helsefaglig kvalitet- og styringssystem.

Digipro-helse leveres med innhold som oppdateres kontinuerlig.

Ideen bak Digipro-helse er at virksomhetene skal slippe å utarbeide og vedlikeholde rutiner, prosedyrer, retningslinjer, nødvendige dokumenter og faglige verktøy.

Digipro-helse samler alt som er nødvendig og kan benyttes på pc, nettbrett og smarttelefoner uansett hvor du jobber.

Digipro-helse bygger på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og ivaretar områder som:
 • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, med rutiner og prosedyrer.
 • Kvalitetsforbedring, med e-læring og veiledere.
 • Pasient og brukersikkerhet, med prosedyrer tilpasset pasientforløp og leve hele livet.
 • Øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen er i fokus.

Hovedgevinstene for virksomheten

 • Sparer virksomheten for tid og kostnader
 • Slipper å bruke tid og ressurser på utarbeidelse av innhold i eget kvalitetssystem. Dette gir mer tid til andre tjenester
 • Øker kvaliteten på tjenesten og man unngår avvik
 • Øker pasientsikkerheten
 • Forenkler kvalitets- og forbedringsarbeidet
 • Reduserer uønsket variasjon i tjenestene med felles prosedyrer og verktøy.
 • Kvalitetssikrede og oppdaterte rutiner og prosedyrer sikrer forsvarlig drift av tjenestene.
 • Alle ansatte har tilgang til alt på én plass.
 • Alle ansatte får enkel tilgang til kunnskap som sikrer at man holder seg faglig oppdatert.
 • Digitaliserer virksomheten
 • Fordeler "beste praksis" fra alle virksomheter 
   

Hva hjelper Digipro-helse virksomheten med

Kvalitetssikrede rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter som:

 • Legemiddelhåndtering
 • Smittevernsrutiner og infeksjonskontrollprogram
 • Personvernarbeid – DPIA
 • Tvang
 • HMS, Vold og sikkerhet
 • Risikoanalyser
 • Avvikshåndtering
 • Pasientsikkerhet
 • Forenkler kvalitetsarbeidet, og hjelper virksomheter med å overholde myndighetenes krav til dette.  
 • Gir de ansatte nødvendig informasjon og verktøy lett tilgjengelig på ett sted.
 • Gir samarbeid over kommunegrensene.
 • Hjelp til å følge opp nye lover og retningslinjer.
 • Bistand til internkontroll.
 • E-kurs for nyansatte og vikarer innen helse- og omsorgstjenesten.
 • Planverk-Tilpasset helse og beredskapsplan, pandemiplan m.m

Fordeler med Digipro-helse

 • Digipro-helse er laget av  kommunene og utviklet for alle typer virksomheter som yter helse og omsorg.
 • Kontinuerlig behovsstyrt utvikling ut fra virksomhetens behov.
 • Standardisering og kvalitetssikring av alle rutiner, prosedyrer og skjema.
 • Enkel brukeropplevelse på alle flater som pc, nettbrett og mobil.
 • Skytjeneste- ikke behov for drift/vedlikehold fra lokalt IT.
 • Egen startside som er tilpasset din virksomhet.
 • Egen support både på telefon og e-post.
 • Tilrettelegger bruk av verktøyene NOKLUS, Veilederen, VAR, IPLOS, Pasientsikkerhetsprogrammet (trygg 24/7), Aldring og helse, SML, FHI med mer.
 • Kan brukes på alle typer telefoner, nettbrett og datamaskiner.
 • Enkel innlogging og brukergrensesnitt.
Aldring og helse Arbeidstilsynet FHI

helsebib_150x14.png

helsedir1 (2).png helsetilsunet rev.PNG
lovdata.jpg ityggehender.jpg ehelse_150x116.bmp
helsenorge (2).jpg.png ks_150x75.png Velferdsteknologi RKK Salten
felleskatalogen.PNG Meld misbruk av legemidler som bivirkning!  

Vår historie

 • Gründer og daglig leder er Ørjan Kristensen.
 • Innovasjon- og utviklingsprosjekt mellom 7 samarbeidskommuner, organisert gjennom RKK-nettverket:
  Beiarn -Fauske - Gildeskål - Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold 
 • Andre samarbeidspartnere var USTH Nordland, Nord Universitet, Nordlandsforskning og Nordlandssykehuset.
 • Støtte fra Statsforvalteren og vant Fornyingsprisen for prosjekt hos Statsforvalteren i 2014. I 2016 vant vi publikumsprisen på Sykepleierkongressen.
 • I 2018 blir Digipro-helse AS stiftet med Beiarn kommune som hovedeier.

Hvordan jobber vi i dag

Hovedkontor i Beiarn kommune.

Referanse faggrupper fra kommunene med årlig revisjon av Digipro-helse:

 • Blant annet smittevern, demens, velferdsteknologi, legemiddelhåndtering, rus- og psykisk helse, lindrende behandling, brann og saksbehandling.
 • Samarbeid med Statsforvalteren, Helsedirektoratet (KPR), farmasøyt sykehusapotek, Nordlandssykehuset, smittevern på nordlandssykehuset, RKK Salten, Salten Brann, HMTS og USHT.

 

Prosjektgjennomføring innenfor flere felter for kommunene i RKK Salten:

 • Prosjekt mot institusjons kjøkken, Psykisk helse og rus, helsestasjon, smittevern på legekontor og velferdsteknologi.
 • Vi følger med på rapporter etter tilsyn som gjøres nasjonalt og kommunalt, slik at vi kan forbedre kvaliteten. 
 • Kontinuerlig utvikling av Digipro-helse.

 

Vi kan også hjelpe dere med:

 • Implementering av velferdsteknologi.
 • Opplæring av nyansatte for helse og omsorg tjenesten.
 • Kurs og kompetanseløft innenfor helse- og omsorgstjenesten.
 • Bistår til utarbeidelse av lokale rutiner og prosedyrer for din virksomhet.
 • Planverk-Tilpasset helse og beredskapsplan, pandemiplan m.m

Ofte stilte spørsmål

Vi har allerede kvalitetssystem for hele kommunen? Trenger vi da Digipro-helse?

Ja. Alle dagens kjente kvalitetssystem er et skall der dere selv må lage og vedlikeholde innholdet. Digipro-helse drifter, oppdaterer og utvikler alt innhold i Digipro-helse.

Vi er behjelpelig med å få lagt inn kobling fra deres eksiterende kvalitetssystem til Digipro-helse.

Vi har eget avvikssystem som vi ønsker å beholde. Er det mulig?

Ja, i Digipro-helse legger vi en kobling inn til kommunens eksisterende avvikssystem. Om ønskelig leverer vi eget avvikssystem.

Hvem får tilgang til Digipro-helse?

Alle i virksomheten med kommunal e-post får tilgang til Digipro-helse. Det er ikke noe tak på antall brukere for kommunen.

Får kommunen en økonomisk gevinst ved å skaffe seg Digipro-helse?

Ja. Vi har sammen med referanse-kommunene utarbeidet realistiske gevinstrealiseringsskjema. En kommune med for eksempel 3500 innbyggere vil ha en arbeidsbesparelse tilsvarende 1 million. Digipro-helse utarbeider en gevinstrealiseringsplan for din kommune, i samarbeid med dere.

Vår virksomhet har allerede avtale med andre prosedyreverktøy, trenger vi da Digipro-helse?

Digipro-helse dekker en del av de grunnleggende sykepleiefaglige prosedyrene som man trenger i arbeidshverdagen.Vi anbefaler den enkelte kommune å selv gjøre en vurdering av hva man trenger og bruker.

Digipro-helse dekker alle lovpålagte prosedyrer og rutiner.

Digipro-helse har en funksjon som gjør at kommunen får tilgang til alle systemer som de allerede bruker. Dette gjelder for blant annet Var-nett, NHI, SHB og Visma Veilederen.

Vi har brukt masse tid og ressurser på å lage våre egne rutiner og prosedyrer, er det bare å skrote all jobben vi har gjort?

Nei! Definitivt ikke. Som kunde hos Digipro-helse gjør vi en felles vurdering av det dere har fra før. Som regel er det meste dekt av det vi har fra før. Innhold som er spesifikt for den enkelte virksomhet legges lett tilgjengelig på deres lokale startside.

Hvor finner jeg Digipro-helse? Må jeg laste ned noe for å bruke det?

Nei du trenger ikke å laste ned noe for å bruke Digipro-helse.

Du trenger bare en nettleser som for eksempel Chrome og tilgang til internett for å finne Digipro-helse.

Adressen er: https://www.digipro-helse.no

Hvordan logger man på Digipro-helse?

Det er to måter:

1: IP pålogging. Det betyr at når man er i kommunenes nett kommer man direkte inn i Digipro-helse når man åpner www.digipro-helse.no

2: Personlig pålogging. Den ansatte kan enkelt lage seg en bruker med sin kommunale e-post.  Personlig pålogging gir en del muligheter for bedre tilrettelegging for de ansatte, blant annet markering av «lest prosedyre».

Hvor kan jeg bruke Digipro-helse?

Du kan bruke Digipro-helse på alle enheter i helse-, pleie- og omsorgstjenester. Som for eksempel; institusjoner, sykehjem, hjemmetjeneste, psykisk helse og rus, PU-tjeneste, særskilte bo- og omsorgstjenester, omsorgsbolig, legekontor med flere.

Kan jeg bruke Digipro-helse hjemme på min private mobil eller pc?

Ja, med personlig pålogging får du tilgang til Digipro-helse. På denne måten tilrettelegger virksomheten til at de ansatte kan ivareta sin plikt til å holde seg faglig oppdatert.

Vi sliter med å få ansatte til å bruke digitale hjelpemidler, blir dette enda ett nytt system vi må forholde oss til?

Både ja og nei, Digipro-helse samler alt på en plass.  Etter innføring av Digipro-helse trenger den ansatte bare Digipro-helse og journalsystemet i det daglige arbeidet.

Digipro-helse er veldig enkelt å bruke, og de fleste trenger lite opplæring. Å bruke Digipro-helse er ikke mer vanskelig enn å se på VG og Facebook.

Vi skal ha tilsyn fra Statsforvalteren i forhold til bruk av tvang, hvordan kan vi sikre at vi er rustet til å ta imot tilsyn for å unngå avvik?

Ved tilsyn viser dere til Digipro-helse som inneholder alle aktuelle prosedyrer, skjema og lignende i forhold til tvang. Det er viktig at de ansatte bruker Digipro-helse aktivt slik at de vet hvor de finner aktuelle virksomhetens rutiner og prosedyrer.

Poenget er ikke at man skal kunne alle rutiner og prosedyrer, men at de ansatte vet hvor man finner de.

Hvordan implementerer vi Digipro-helse i vår kommune?

For nye kunder starter vi alltid med opplæring i Digipro-helse. Andre eksempler på implementering kan være å ta opp forskjellige tema i Digipro-helse på avdelingsmøter eller andre møter der det er naturlig.

Vi hjelper dere å legge snarveier til Digipro-helse på pc, mobil og nettbrett.

Sett krav til de ansatte om å gå gjennom legemiddelprosedyrer og be de signere digitalt i Digipro-helse. Leder vil månedlig få en ajourført oversikt over hvilke prosedyrer de ansatte har lest, som kvalitetssikring av tjenesten.

Bruk Digipro-helse aktivt i hverdagen.

Vi har veldig lite ressurser på vår IT-avdeling, blir det ekstra belastning for dem med Digipro-helse?

Nei, vi drifter og vedlikeholder alt. Enkelte ganger må IT åpne i brannmur og hjelpe til med å legge snarvei på startskjerm. Det vil lages databehandleravtale mellom kommunen og Digipro-helse.

Når jeg er i Digipro-helse kan jeg komme inn på andre nettsider. For eksempel aldring og helse. Hvorfor er det slik?

En del av Digipro-helse er samling av lenker til aktuelle skjema, prosedyrer, lovverk med mer. Digipro-helse gjør at du har alt samlet på en plass i ett oversiktlig og søkbart system. Dette forenkler tilgangen til de ansatte.

Kontakt oss

trykk her dp rev1.PNG

Kundeoversikt

Fordelt i fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland

Værøy_komm Vevelstad kommune Vega kommune Tian helse Steigen kommune Sørfold Kommune Kautokeino kommune Saltdal kommune Røyrvik kommune Rødøy kommune Måsøy kommune

 

 Beiarn kommune Lierne kommune Gildeskål kommune Alta kommune Fauske kommune Meløy kommune Dønna kommune Røst kommune Leka kommune Hamrøy kommune Sømna kommune Loppa_komm.svg.png