Ønsker du at vi kontakter deg for en kostnadsfri demonstrasjon?

trykk her dp rev1.PNG

Hva er Digipro-helse?

Digipro-helse er en skytjeneste som hjelper deg og kommunen din å overholde myndighetenes krav til kvalitetsarbeid. Digipro-helse inneholder kvalitetssikrede rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. Og for å forenkle kvalitetsarbeidet hjelper Digipro-helse deg med de lovpålagte kravene. Systemet dekker viktige områder, internkontroll, fagprosedyrer, e-læring og håndtering av avvik, HMS, GDPR/datasikkerhet, smittevern, ledelse og økonomi med gevinstrealiserings formål.
Driver du en privat virksomhet?
Digipro-helse tilpasses enkelt dine behov som driver helsevirksomhet alene. 

Behovsstyrt utvikling

Ideen til Digipro Helse hadde utspring i utfordringer i Beiarn kommune. Blant annet brukte kommunen et kostnadskrevende og komplisert IKT-system.

Dette IKT-systemet hadde flere svakheter som viste seg å være umulig å utbedre. Ledelsen i helse- og omsorgstjenesten i Salten kommunene hadde et behov for å utvikle et bedre system for oppdateringer og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer.

Resultatet ble da www.digipro-helse.no laget av kommunene selv, i dag er det en sky tjeneste for alle typer enheter.
 

Hva er hensikten?

 • Ansatte skal ha nødvendig informasjon og verktøy lett tilgjengelig
 • Samarbeid over kommunegrensene
 • God brukeropplevelse/godt brukergrensesnitt
 • Opplæring av ansatte
 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetsforskriften (internkontroll)
  • Alle smittevernsrutiner, herunder alt relevant om Korona, covid-19
  • Rutiner på alle fagområder demens, lindring, ernæring mv.
  • Ros analyser for områder utsatt for avvik
  • Legemiddelrutiner
  • Grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta behov hos pasienter
  • Lindrende behandling
  • Palliativ plan
 • Fag - Tjeneste - Fagutvikling
 • Tilpasser alle avviks-system, og implementere eksisterende systemer
  • Om ønskelig kan Digipro-helse.no brukers som avvik-system

Digipro-helse er en skytjeneste, for kunnskapsformidling, rettet mot helse og omsorgsektoren. Innholdet presenteres på pedagogisk måte, -med fokus på et enkelt språk. Vi arbeider hele tiden med og være kortfattet og tydelig. Innholdet er forståelig for alle faggrupper.

Implementerer

aldring og helse.png arbeidstilsynet.png FHI_151x96.png

helsebib_150x14.png

helsedir1 (2).png helsetilsunet rev.PNG
lovdata.jpg ityggehender.jpg ehelse_150x116.bmp
helsenorge (2).jpg ks_150x75.png logo_transparent_background.png
felleskatalogen.PNG Meld misbruk av legemidler som bivirkning!  

Som kunde hjelper vi deg med

Digipro-helse

Leverer komplett kvalitetssystem, med tilpassede prosedyrer og rutiner for helse og omsorgstjenesten. Vi har fra 2011 tilpasset og standardisert rutinene slik at de er lik for alle kommunene. De prosedyrene som er lokal, legges inn i eget felt slik at din kommune har alt på en plass.

 

Kvalitetsreformen

Vi kan gi deg kontroll på daglig drift, avvik, kvalitet og utvikling. Digipro-helse sin løsning på disse problemene gjør kvalitetsstyring enkelt og oversiktlig. Vi setter kvalitet i standardisert system, slik at organisasjoner kan fokusere på å levere gode tjenester.

 

Bruk tiden riktig

Et helhetlig kvalitetssystem i helse og omsorgsektoren. Vi gleder oss over å hjelpe organisasjoner til å fungere bedre, slik at de kan bruke tiden sin mer effektivt.

Du får nå mer tid til:

 • Tavlemøter, med ROS analyser i fokus, for forbedringer
 • Etisk refleksjon, med basis i ferdige prosedyrer
 • "Hva er viktig for deg samtalen", med bruk av kartleggingsskjema og innkomstsamtalen
 • Kvalitet i opplæringen for nye ansatte og ferievikarer

Prosedyrer du finner hos oss

Innhold som er standardisert:

 • Digital opplæring for nyansatte
 • Legemiddelprosedyrer, godkjent (ca. 40) for institusjon og hjemmetjeneste/psykisk helse og rus/pu-tjenesten
 • Smittevern og infeksjonskontrollprogram
  • Smittevernplan som tilpasses egen kommune, (tilleggstjeneste i samarbeid med kommuneoverlege)
 • Alle prosedyrer rundt miljørettet helsevern
 • Bruk av tvang og samtykkevurdering
  • Tillitsskapende tiltak
  • Tvangsvedtak
  • Evaluering av tvungen helsehjelp
 • Pasientsikkerhetsprosedyrer
 • Ny pasient
 • Primærkontaktoppgaver
 • Lindrende behandling
  • Palliativ plan og forhåndssamtaler
  • Fastvakt prosedyre
  • Sjekkliste ved livets sluttfase 
  • Smertepumpe kapittel, med alle rutinene og e-læring
 • Prosedyrer for overgang mellom tjenester
 • Velferdsteknologi
  • Bruk av varsling og lokaliseringsteknologi i egen bolig
  • Bruk av varsling og lokaliseringsteknologi i institusjon
  • Gevinstrealiseringsverktøy og veiledning
 • Digitalt verktøy for å utføre DPIA (Personvernkonsekvensutredning)
 • Pårørendeinvolvering
 • Dokumentasjon og journalføring
 • Ros analyser for temaene
  • Brann på institusjon
  • Fall i hjemmet
  • Fare for vandring
  • Feil medisinering
  • Koordinerende enhet
  • Personvern
  • Smitteutbrudd
  • Antibiotikahåndtering
  • Underernæring
  • Ansatte utsatt for vold i bil
  • Lindrende behandling

Ønsker du tilgang, ta kontakt med oss her

Kundemappe

Alta kommune

Rødøy kommune

Beiarn kommune

Røst kommune

Dønna kommune

Røyrvik kommune

Fauske kommune

Saltdal kommune

Gildeskål kommune

Steigen kommune

Hamarøy kommune

Sømna kommune

Kautokeino kommune

Sørfold kommune

Leka kommune

Tian helse

Lierne kommune

Vega kommune

Meløy kommune

Vevelstad kommune

Måsøy kommune

Værøy kommune

 

Fordelt i fylkene Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, mv finner sine prosedyrer og rutiner på en enkel måte i www.digipro-helse.no