Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legetjenester

Legetjenester til flyktninger

Kommunehelsetjenestens oppgaver og ansvarsfordeling er kort beskrevet i notatet Helseundersøkelse av flyktninger fra Ukraina, som ligger i kvalitets- og avvikssystemet Compilo. 

Dette dreier seg om:

 1. Tuberkuloseundersøkelse og undersøkelse m.h.t. smittsomme sykdommer.
 2. Helsesamtale/undersøkelse hos flyktningsykepleier.
 3. Samtale/undersøkelse hos lege.

Arbeidsfordeling og fremgangsmåte er beskrevet under lokal prosedyre på Digipro-helse.

Flyktninger og asylsøkere i Saltdal

Det er to hovedgrupper flyktninger og asylsøkere som har behov for lege- og helsetjenester.

GruppeAntallSykepleietjenesteLegetjeneste
Bosatte flyktningerÅrlig 70 – 50 nyeHelsesykepleier, organisatorisk under helsestasjonenOppfølging ved behov. Noen har fått tildelt fastlege
Flyktninger Vensmoen asylmottakCa. 260Flyktningsykepleier, organisatorisk tillagt legetjenestenOppfølging særlig av smittevern. Legetjeneste ved behov. Har ikke fått tildelt fastlege

Helseundersøkelse og tuberkulosekontroll

Tuberkuloseundersøkelse med røntgen og eventuelt IGRA gjennomføres alltid i Saltdal, såfremt det ikke dokumenteres at dette er gjort på et annet sted etter ankomst Norge. Kommuneoverlegen lager røntgenrekvisisjon, men påfører at Nordlandssykehuset, Radiologisk avdeling, må tildele time gjennom telefonisk kontakt til flyktningsykepleier, som organiserer transport/pasientreise. 

Tolk

Kommunen bruker tolketjenester fra Tolkenett - https://tolkenett.no/


Pasienter med sammensatte behov

Bakgrunn

Nedenfor listes opp stortingsmeldinger og handlingsplaner som legger føringer for utvikling av verdier og kvalitet i kommunehelsetjenesten, med særskilt vekt på tjenester til personer med sammensatte behov.

Status

Fastlegene har en sentral rolle i legetjeneste til personer med sammensatte behov, og har et særlig ansvar for samordning av de medisinske tjenestene lokalt. Fastlegene skal også være viktige samarbeidsparter for de andre lokale helse- og omsorgstjenestene.

Medisinskfaglig koordinering og samarbeid

Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til informasjon og tilbud om individuell plan og koordinator i kommunen. I henhold til Fastlegeforskriften § 19 skal fastlegen ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere, og medvirke til utarbeidelse av, individuell plan og oppnevning av koordinator i kommunen, jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Samfunnets prioritering av forsterkede tjenester for personer med sammensatte behov har betydning for:

 • Dimensjonering av kommunens legetjeneste.
 • Kompetansekravene som stilles til legetjenesten.
 • Hvordan legetjenesten prioriterer sitt arbeid.
 • Samhandling mellom legetjenesten og samarbeidspartnere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Utviklingstrekk

I planperioden vil noen viktige utviklingstrekk påvirke fastlegens arbeidsmetoder, tidsbruk samhandling og prioriteringer.

Antallet eldre innbyggere øker, antallet barn avtar

De sykeste og de med sterkt redusert funksjonshemming blir boende lenger i hjemmet sitt med økende behov for tjenester inkludert legetjeneste.

Økende behov for koordinering mellom flere tjenester, inkludert legetjeneste knyttet til:

 • Barn med alvorlig funksjonshemming og/eller kronisk sykdom.
 • Voksne med fysiske/psykiske funksjonshemminger og kronisk sykdom.
 • Personer med alvorlig psykisk sjukdom og/eller rusproblem.

Ansvarsforskyvning

Flere oppgaver overføres fra sykehus til kommunene, og mer komplekse medisinske problemstillinger vil falle på fastleger og sykehjemsleger. Kommunen sin måte å organisere helse- og omsorgstjenesten på, spesielt fordeling mellom institusjonsplasser og omsorgsboliger, har følger for hvordan legetjenesten organiseres.

Fastlegen har ansvaret for legetjeneste til personer som bor i omsorgsboliger og bokollektiv.

Sykehjemslege har ansvaret for legetjeneste på sykehjem inkl. KAD-plass.

Noen utviklingstrekk for legetjeneste for personer med sammensatte behov i planperioden:

 • Økte formaliserte kompetansekrav til fastlegen og sykehjemslegen.
 • Flere legebesøk i hjemmet med behov for mer tid til den enkelte.
 • Strukturert samhandling, inkludert samarbeidsmøter med andre helse- og omsorgstjenester ved oppfølging av kronisk syke og ved palliasjon (lindring ved livets slutt) i hjemmet.
 • Tettere oppfølging av alvorlig syke pasienter til ukurante tider på døgnet.
 • Videreutvikling av samhandlingsverktøy:
  • Elektronisk informasjonsutveksling.
  • Fysiske møter, inkludert felles sykebesøk.
  • Ansvarsgrupper.
  • «Allmennlegen i team».
  • Videobasert konsultasjoner, inkludert konferanse med annet helsepersonell.

Eksempel på pasientgrupper med sammensatte behov

 • KOLS: 104 pasienter
 • Diabetes: 240 pasienter
 • Demens: 55 pasienter
 • Depresjon: 150 pasienter
 • Angstsyndrom: 56 pasienter
 • Koronar hjertesykdom: 93 pasienter
 • Polyfarmasi*: 1.890 pasienter
  • I henhold til Fastlegeforskrift § 25 skal fastlege, for listeinnbyggere som bruker fire legemidler eller mer, gjennomføre en legemiddelgjennomgang når dette anses nødvendig. 
 • Multisyke: 1.200 pasienter
 • Utplukk fra MedRave4.

*: 5 legemidler eller mer (What is polypharmacy)

Mål

 • Legetjenesten skal ha god medisinsk kompetanse om funksjonshemminger, geriatri, palliasjon, rus og psykiske lidelser.
 • Legetjenesten skal være dimensjonert slik at det er tid og kapasitet til å delta i systematisk og strukturert tverrfaglig samhandling og oppfølging av personer med sammensatte behov.
 • Fastlegetjenesten inngår som en naturlig faglig del av de samlede tjenester for personer med sammensatte behov, slik det framgår av Fastlegeforskriften.
 • Legetjenesten skal opptre som et fagmiljø der systematisk fagutvikling og strukturert samhandling med andre deler av helse- og omsorgstjenesten står sentralt.

Legevakt

Bakgrunn

Legevakt er en «skal-tjeneste» etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og Akuttmedisinforskriften § 6 .

Fastlegene plikter å delta i legevaktordning etter Fastlegeforskriftens § 13, såfremt de ikke er innvilget fritak etter reglene i samme paragraf eller SFS 2305 «Særavtalen» § 7.2.

Status

Siden 19.05.2021 har Saltdal inngått legevaktsamarbeid med Fauske kommune som vertskommune. Sørfold kommune inngår også i legevaktsamarbeidet, som har fått navnet Indre Salten legevakt (ISLV). ISLV er lokalisert til Fauske, med eget budsjett, vaktturnus, bemanning, samarbeidsavtale, administrativt råd og medisinsk-faglig råd med representasjon fra alle de deltakende kommunene. Saltdal kommunes andel av årlige driftsutgifter er om lag 2,5 millioner kroner.

Legevaktsformidling (håndtering av henvendelser til legevakttelefon 116 117) håndteres av Bodø legevakt etter en avtale som er inngått med Bodø kommune. Fauske kommune startet utredning januar 2023, om legevaktsformidling kan «hentes hjem» til Indre Salten legevakt. Kommunene vil da ha ca. 2,5 millioner kroner disponibelt til å bemanne og drive en slik legevaktsentral. 

Utfordringer

Fastleger er pålagt legevaktarbeid i tillegg til fastlegestillingen. Dette gir mange steder stor arbeidsbelastning og virker negativt på rekruttering.

Av SFS 2305 «Særavtalen» protokolltilførsel pkt. 6 går det fram at legevaktarbeid innen utgangen av 2023 skal inngå i arbeidstiden istedenfor å komme i tillegg. Dette vil kreve økt antall fastleger. Hvor mange flere legestillinger som kreves i Saltdal, er det ikke gjort noen beregning av.

Mål og tiltak

For å sørge for at Saltdals innbyggere har en god, trygg og tilgjengelig legevakttjeneste ønsker vi å utrede behov for økt antall fastleger, eventuelt rekruttere på annet vis, slik at legevakt kan innarbeides i arbeidstid med virkning fra januar 2024.


Legetjeneste i sykehjem

Sykehjemslege har ansvaret for legetjeneste på sykehjem inkl. KAD-plass.

Utviklingstrekk

Behov for legetjeneste i sykehjem og for eldre med sammensatte behov, har sammenheng med befolkningsutvikling og befolkningens sammensetning. Dette kapitlet starter derfor med en omtale av dette.

Legetjenesten må dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig med ressurser til å håndtere løpende oppgaver samtidig som man må ta høyde for å ivareta en høyere andel eldre i kommunen.

Noen utviklingstrekk for legetjeneste for personer med sammensatte behov i planperioden:

 • Økte formaliserte kompetansekrav til fastlegen og sykehjemslegen.
 • Flere legebesøk i hjemmet med behov for mer tid til den enkelte.
 • Strukturert samhandling, inkludert samarbeidsmøter med andre helse- og omsorgstjenester ved oppfølging av kronisk syke og ved palliasjon (lindring ved livets slutt) i hjemmet.
 • Tetter oppfølging av alvorlig syke pasienter til ukurante tider på døgnet.
 • Videreutvikling av samhandlingsverktøy.
  • Elektronisk informasjonsutveksling.
  • Fysiske møter, inkludert felles sykebesøk.
  • Ansvarsgrupper.
  • «Allmennlegen i team».
  • Videobasert konsultasjoner, inkludert konferanse med annet helsepersonell.

Aldersfordeling for innbyggere i kommunen

befolkningspyramide.jpg

Forventet befolkningsutvikling

Folkemengde per 1. januar. Registrert 2022, framskrevet i tre alternativer i 2050
 Registrert 2022Fremskrevet 2050
HovedalternativLavalternativetHøyalternativet
Saltdal4 6174 1803 6954 693