Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Administrasjon og ledelse

Om planen

Dette er en temaplan for legetjenesten som er underordnet kommuneplanens samfunnsdel "Folk e så bra" og delplan for helse-, omsorg- og sosialplanen "Bedre helse for alle"

Virksomhetsplaner for legetjenesten og virksomhetsplan for avdeling helse og omsorg synligjør årlige mål for tjenestene.


Administrasjon og ledelse

Driftsform og organisering

Legetjenesten er organisert under Helse og omsorg i kommunen.

Det allmennmedisinske arbeidsfeltet

I Saltdal har vi 7 fastleger som alle er ansatt i kommunen, som eier og drifter legekontoret. Les mer om fastlegetjenesten her.

Samfunnsmedisinsk stillingsressurs

Praktisk samfunnsmedisin ledes av og utføres av kommuneoverlegen tilsvarende ca. 40 % stilling. I tillegg utøves praktisk samfunnsmedisin av andre ansatte og instanser. Les mer om samfunnsmedisin her.

Listelengde

I Saltdal håndterer 7 fastleger 4.687 listepasienter, eller 650 listepasienter pr. fastlege. Når alle fastlegestillinger er besatt, har Saltdal dekt 5,3 fastlegeårsverk. «Listelengde» pr. 100 % fastlegeårsverk blir da 860 pasienter. 

Merk at 7 fastleger inkluderer kommuneoverlegestillingen (40 % fastlegestilling) og 1 fastlegestilling som er finansiert midlertidig (flyktningehelsetjeneste). For tiden har kommunen et asylmottak med 250 personer.

Merk at LIS1-leger står i en veiledningssituasjon, og ikke har egen fastlegeliste. 

Pr. 04.12.2023 står én fastlegeliste med 580 listepasienter uten lege.

Det er ingen entydig sammenheng mellom fastlegens «listelengde» og arbeidsmengden. Men det er klart at listelengde ikke må være for stor, dersom man i fastlegetjenesten skal prioritere legetjeneste til barn og unge, personer med flere kroniske lidelser, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og skrøpelige eldre (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 - regjeringen.no)

Fastlegeforskriftens § 34  fastsetter at listelengde skal være mellom 500 og 2.500 personer. Ved listetak lavere enn 500 personer må det avtales med kommunen. For fastleger som jobber i full kurativ virksomhet ble det i Ot.prop. 99 (98-99) (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999) forventet at legen skal ha 1.500 pasienter på sin liste. Dette omtales ofte som «Normtallet». Flere foreslår å endre normtallet for et fullt kurativt årsverk fra 1500 til 1000 pasienter.

I Bodø kommunes Plan for legetjenesten 2022 - 2025 har man som målsetting at ingen fastleger skal behøve å ha lengre listelengde enn 1.000 pasienter for fullt kurativt årsverk, tilsvarende 800 pasienter dersom man én dag ukentlig utfører offentlige oppgaver. 

Tabellen nedenfor (ikke helt ajourført pr. 04.12.2023) viser listelengde og kommunale oppgaver fordelt på de ulike fastlegene i Saltdal. 

Endring i listelengde kan meldes på skjema Melding til fastlegeregisteret

Timefordeling i tabell

Tabellen viser hvor mye «offentlige oppgaver» utgjør. Timetallet vil øke, spesielt dersom legevakt skal inngå som en offentlig oppgave og innarbeides i arbeidstid. Dette vil ha konsekvenser for hvor mange fastlegestillinger det er behov for.

Lege

Stilling 

Sykehj./
KAD

Vensmoen

Helsest./
HFU

LIS-
veil

Annet

Sum tilsyn
/off.

Kurativt

Sum

Listetak

Listetak/

kur. dag

KGS 9440

80 %

 

 

 

 

15 t
(kommuneoverlege-oppgaver)

15 t

15 t

30,0 t

400

200

KØS 9437

75 %

 

3,5 t

4 t

 

1 t

8,5 t

19,6 t

28,1 t

650

229

MAF 9441

100 %

1 t

 

 

3,75 t

 

4,75 t

32,75 t

37,5 t

850

195

EJØ 9444

100%

 

 

6 t

3,75 t

 

9,75 t

27,75 t

37,5 t

700

189

Ubesatt stilling 9445

100 %

1 t

 

 

 

3 t
(Vaktliste)

4 t

33,5 t

37,5 t

700

157

SSA 100003064

100 %

8,5 t

3 t

 

 

 

11,5 t

26 t

37,5 t

700

202

BOF 100000713

100 %

10 t

 

 

 

 

10 t

27,5 t

37,5 t

800

218

Sum fastleger

655 %

20,5 t

6,5 t

10 t

7,5 t

19 t

63,5 t

182,1 t

245,6 t

4750

 

LIS 1-1

100%

4 t

 

 

3,75 t

 

7,75 t

29,75 t

37,5 t

 

 

LIS 1-2

100 %

 

3 t

 

3,75 t

 

6,75 t

30,75 t

37,5 t

 

 

Sum LIS

200 %

4 t

3 t

 

7,5 t

 

14,5 t

60,5 t

75 t

 

 

Sum

855%

24,5 t

9,5 t

10 t

15 t

19 t

78 t

242,6 t

320,6 t

 

 

Kommunale arbeidsoppgaver

Fastlegeforskriftens § 12 gir kommunen anledning til å pålegge fastlegen andre kommunale allmenlegeoppgaver med inntil 7,5 timer ukentlig. Fastlegene dekker disse oppgavene:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
 • Tilsyn ved sykehjem
 • Deltakelse i administrative møter
 • «Andre oppgaver» etter avtale

Slike arbeidsoppgaver skal kunne løses innenfor arbeidstiden, og gir dermed rett til forholdsvis reduksjon i listelengde.

Saltdal kommune må ta høyde for at det nå går mot at flere allmenlegeoppgaver som pålegges fastlegene, skal omfattes av Fastlegeforskriftens § 12 og dermed gi redusert listelengde:

 • «Veiledning av medisinstudenter, LIS1 og ALIS bør sidestilles med fastlegens deltakelse i andre allmennlegeoppgaver» (Gjennomgang av allmennlegetjenesten (regjeringen.no))
 • Legevakt (SFS 2305 «Særavtalen», protokolltilførsel nr. 6 - https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler-for/leger-ansatt-i-kommunen/KS-leger-ansatt-i-kommunen/sentrale-avtaler/sfs-2305-Saeravtalen/

Mål

Tilpasse antall fastlegestillinger slik at:

 • alle innbyggerne har fastlege.
 • kommunale arbeidsoppgaver blir ivaretatt.
 • listelengde og kommunale oppgaver kan dekkes innenfor normal ukentlig arbeidstid.

Statistikk

Statistikk om fastlegetjenesten nasjonalt og i Saltdal

Statistikk for 2022Norge Saltdal
Antall fastleger per 1000 innbygger0,931,51
Andel kvinner50 %71 %
Andel innvandrere22,4 %28 %
Spesialist allmennmedisin63 %100 %
Spesialist i samfunnsmedisin2,8 % (2020)100 %
Gjennomsnittsalder47 år52 år (2023)
Listelengde1033646 

Tjenesteleder

Tjenesteleder for Saltdal har ansvar for personal- og økonomiansvar for tjenesten. 

Stillingen har også ansvar for:

 • Internkontroll og styringssystem i egen tjeneste.
 • Ansvarlig for at tjenesten driftes innenfor sine økonomiske rammer.
 • Bemanningsplanlegging.
 • Medarbeideroppfølging og fagutvikling sett opp mot kommunens og tjenesteområdets mål. 
 • Ansvar for at tjenesten driftes forsvarlig i henhold til lover, forskrifter og reglement. 
 • Rekruttering og tilsetting. 
 • Sikre god og tett samhandling innad i tjenesten, og mellom samarbeidene tjenester.
 • Sørge for at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt ut forsvarlig og pådriver til et godt HMS arbeid.
 • Oversikt over interne datasystemer og verktøy. 
 • Bidragsyter til utvikling av tjenesten.
 • Prosjektledelse- og deltakelse.
 • Stedfortreder for tjenesteleder helsestasjonen. 

Økonomi

Faste lønnskostnader utgjør den aller største utgiftsposten. Av andre store utgiftsposter nevnes refusjon til andre kommuner. Dette er Saltdal kommunes betaling til Fauske kommune som vertskommuner for Indre Salten legevakt. Kjøp av statlige tjenester dreier seg om betaling til Bodø kommune som vertskommune for Legevaktsformidling 24 timer i døgnet.

Legetjenestens virksomhet genererer inntekter, fordelt på egenandeler fra pasienter og refusjoner fra Staten/Helfo knyttet til kurativt pasientarbeid. Videre får kommunen refusjon fra Staten for to LIS1-stillinger.

Her kan du se tjenestens budsjett og økonomiplan for 2024-2027.

Se oversikt over kommunens budsjett på hjemmesidene.


Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegens stilling og oppgaver

Bakgrunn

Saltdal kommune har 1 kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen har 80 % stilling, hvorav minst halvparten skal avsettes til å være fastlege. Om lag 40 % av full stilling er avsatt til samfunnsmedisinske oppgaver.

Det er et mål at de samfunnsmedisinske skal økes til 50 % i løpet av 2024.

Administrativ leder

Tjenesteleder for Saltdal helsesenter ivaretar det administrative ansvaret for lege- og legevakttjenesten.

Kommuneoverlegens ansvar

Kommuneoverlegen (i lovverket «kommunelegen») har oppgaver som er nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. (...) Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2.

13.3 Kommunen skal legge til rette for at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % av full stilling

SFS2305 § 13 Samfunnsmedisin

Kommuneoverlegen har dermed oppgaver på tvers av sektorene. Organisatorisk plassering langt «ned» i organisasjonskartet behøver ikke være et hinder for tverrfaglig samarbeid.

Samfunnsmedisin skiller seg fra klinisk medisin på flere måter:

 • Innrettet mot befolkningsgrupper mer enn mot enkeltpersoner, og tidsperspektivet er annerledes.
 • Trekker lange linjer bakover for å forstå det som har skjedd, og framover for å påvirke det som skal skje.
 • Legen er ofte premissleverandør og rådgiver, mens andre beslutningstakere, gjerne politiske organer eller myndigheter, iverksetter eventuelle tiltak. Slik kan rollen minne mer om en sakkyndig enn om en behandler (Nylenna M: Hva er samfunnsmedisin?).

Samfunnsmedisin omfatter mange ulike arbeidsfelt:

 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelsearbeid
  • Samfunnsmedisinsk arbeid skal også bidra til å fremme folkehelsen. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunnet og befolkningens helse. Kommunens folkehelsekoordinator har lagt ned et omfattende arbeid i en bred Folkehelseplan for 2019 – 2029.
  • Annen hvert år lages det en statusrapport med utfordringer innenfor folkehelseområdet. Denne rapporten lages etter folkehelseloven og danner grunnlag for kommunens planer, strategier og tiltak og vedtas i kommunestyret. Det forebyggende arbeidet kan bli bedre på mange områder.
 • Smittevern
  • Smittevern har ikke minst i forbindelse med koronapandemien vært en stor del av den samfunnsmedisinske virksomheten. 
  • Kommunens smittevernplan og Pandemiplan ble revidert i 2023.
  • Kommuneoverlege er kommunens smittevernlege og har et særskilt ansvar for å holde oversikt over epidemiologisk situasjon og bidra til smittevernarbeid i alle deler av kommunens virksomhet. 
  • Kommuneoverlegen skal også ivareta alle kommuneoverlegefunksjoner i henhold til smittevernloven og tilhørende forskrifter.
 • Psykisk helsevern
 • Medisinskfaglig rådgivning (Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5)
  • Medisinskfaglig rådgivning overfor kommunens administrative og politiske ledelse.
  • Medisinskfaglig rådgivning overfor kommunens øvrige tjenesteytende ledd.
  • På forespørsel fra folkehelsekoordinator bidra med samfunnsmedisinsk rådgiving i kommunens folkehelsearbeid, jfr. Folkehelseloven §4 til §7, herunder helsestatistikk (Folkehelselovens § 5, 2. ledd).
 • Beredskap

Faglig ledelse

Kommuneoverlege har også funksjon som faglig leder av Saltdal legekontor og fastlegetjenesten. Dette kan vurderes flyttet til annen lege ved legekontoret.

 • Kompetanseutvikling, oppfølging av videre- og etterutdanning for leger, ledelse av LIS1-legeutdanning.
 • Følge opp kompetanseutvikling for legetjenestens medarbeidere.
 • Journalansvarlig.
 • Ansvarlig for medisinsk utstyr, vedlikehold, funksjon, opplæring, i samråd med serviceavdelingens leder.

Utfordringer

Kommuneoverlegen fungerer i dag både som samfunnsmedisinsk rådgiver, fastlege med legevakt og faglig leder for legetjenesten.

Det er økende etterspørsel etter samfunnsmedisinsk kompetanse i folkehelsearbeid, smittevern, helseovervåkning, helsekonsekvensutredninger og prioriteringsvurderinger. Det er også behov for avklaring med tanke på samfunnsmedisinsk beredskap utenom arbeidstid og utarbeidelse av stillingsbeskrivelse for kommuneoverlegestillingen.

Referanser:

SFS 2305 «Særavtalen» protokolltilførsel pkt. 5 sier om Samfunnsmedisin og  Koronakommisjonens rapport del 2  som pekte på at kommuneoverlegenes kompetanse innenfor samfunnsmedisin og smittevern var kritisk viktig for hvordan pandemien ble håndtert.

Kommunelegefunksjonen bør styrkes i mange kommuner. Viktige virkemidler vil være en tilstrekkelig høy stillingsprosent, stedfortrederordning, etablerte fagmiljøer, en tydeligere og mer synlig rolle og arbeidsvilkår som gir kommunelegene godtgjørelse for ekstraarbeid.

NOU 2022:5 Koronakommisjonens rapport del 2, kap 12.5

Mål

 • Øke kommuneoverlegestilling fra 40 % til 50 %
 • Overføre oppgaven som medisinskfaglig leder for legekontoret til annen lege
 • Utarbeide oppdatert stillingsbeskrivelse for kommuneoverlege

Besøk oss
Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord
Digipro Helse AS
Tlf: 911 63 900
Org.nr.: 921 360 428