Driftsform og organisering

Det allmennmedisinske arbeidsfeltet

I Saltdal har vi 7 fastleger som alle er ansatt i kommunen, som eier og drifter legekontoret. Les mer om fastlegetjenesten her.

Frem til tjenesteleder for helsesenteret er på plass ivaretar Kommuneoverlegen ansvar for alle administrative ledelsesoppgaver: økonomi- og personalansvar, kvalitetsutvikling.

Samfunnsmedisinsk stillingsressurs

Praktisk samfunnsmedisin ledes av og utføres av kommuneoverlegen tilsvarende ca. 40% stilling. I tillegg utøves praktisk samfunnsmedisin av andre ansatte og instanser. Les mer om samfunnsmedisin her.

Listelengde og kommunale arbeidsoppgaver

I Saltdal håndterer 7 fastleger 4.687 listepasienter, eller 650 listepasienter pr. fastlege. Fratrukket offentlige oppgaver, har Saltdal pr. 15.10.2021 dekt 5,3 fastlegeårsverk. Listelengde pr. 100% fastlegeårsverk blir da 860 pasienter. 

Fastlegeforskriftens § 34  fastsetter at listelengde skal være mellom 500 og 2.500 personer. Ved listetak lavere enn 500 personer må det avtales med kommunen. For fastleger som jobber i full kurativ virksomhet ble det i Ot.prop. 99 (98-99) (Helse- og omsorgsdepartementet, 1999) forventet at legen skal ha 1.500 pasienter på sin liste. Dette omtales ofte som «Normtallet». Flere foreslår å endre normtallet for et fullt kurativt årsverk fra 1500 til 1000 pasienter.

Endring i listelengde kan meldes på skjema Melding til fastlegeregisteret

Lege

Stilling 

Sykehj./
KAD

Vensmoen

Helsest./
HFU

LIS-
veil

Annet

Sum tilsyn
/off.

Kurativt

Sum

Listetak

Listetak/

kur. dag

KGS 9440

80 %

 

 

 

 

15 t

15 t

15 t

30,0 t

400

200

KØS 9437

75 %

 

3,5 t

4 t

 

1 t

8,5 t

19,6 t

28,1 t

650

229

MAF 9441

100 %

1 t

 

 

3,75 t

 

4,75 t

32,75 t

37,5 t

850

195

EJØ 9444

100%

 

 

6 t

3,75 t

 

9,75 t

27,75 t

37,5 t

700

189

LKJ 9445

100 %

1 t

 

 

 

3 t

4 t

33,5 t

37,5 t

700

157

SHA 100003064

100 %

8,5 t

3 t

 

 

 

11,5 t

26 t

37,5 t

700

202

BOF 100000713

100 %

10 t

 

 

 

 

10 t

27,5 t

37,5 t

800

218

Sum fastleger

655 %

20,5 t

6,5 t

10 t

7,5 t

19 t

63,5 t

182,1 t

245,6 t

4750

 

LIS 1-1

100%

4 t

 

 

3,75 t

 

7,75 t

29,75 t

37,5 t

 

 

LIS 1-2

100 %

 

3 t

 

3,75 t

 

6,75 t

30,75 t

37,5 t

 

 

Sum LIS

200 %

4 t

3 t

 

7,5 t

 

14,5 t

60,5 t

75 t

 

 

Sum

855%

24,5 t

9,5 t

10 t

15 t

19 t

78 t

242,6 t

320,6 t

 

 

* Noen utredninger anbefaler følgende maksimale listelengder:

 • Erfarne leger/spesialist i allmennmedisin: 200 listepasienter pr. kurativ dag, maks. 1.000 pr. uke (800 pr. uke hvis 7,5 t «kommunale tilsynsoppgaver»).
 • Uerfarne leger/ikke spesialist i allmennmedisin: 150 listepasienter pr. kurativ dag, maks. 750 pr. uke (600 pr. uke hvis 7,5 t «kommunale tilsynsoppgaver»).

Statistikk

Statistikk om fastlegetjenesten nasjonalt og i Saltdal

  Norge (2020) Saltdal
Antall fastleger 4951 7
Andel kvinner 46 % 71 %
Andel innvandrere 22 % 28 %
Spesialist allmennmedisin 63 % 100 %
Spesialist i samfunnsmedisin 2,8 % 100 %
Gjennomsnittsalder 47 år 52 år (2023)
Listelengde 1068 696 (2020)

Tjenesteleder

Tjenesteleder for Saltdal helsesenter ansettes i 2023 og skal ha ansvar for personal- og økonomianssvar for tjenesten. Fram til tjenesteleder ansettes, vil kommuneoverlege ivareta det administrative ansvaret. Stillingen vil også ha ansvar for:

 • Internkontroll og styringssystem i egen tjeneste.
 • Personalledelse for legetjenesten, HMS-oppfølging. I dette ligger
  • Rekruttering, utlysing, ansettelser
  • Håndtering av ferier og permisjoner
  • HMS- oppfølging, medarbeidersamtaler
 • Bemanningsplanlegging og bemanningsplaner.
 • God medarbeideroppfølging og faglig medarbeiderutviklingen sett opp mot kommunens og tjenesteområdets mål.
 • Budsjettarbeid og for at tjenesten driftes innenfor sine økonomiske rammer. Ansvarlig for å synliggjøre tiltak for å opprettholde økonomisk balanse.
  • 3100 Helsesenteret
  • 3101 Miljørettet helsevern
  • 3108 Legetjenesten
  • 3109 Legevakttjeneste
 • At tjenesten leverer forsvarlige tjenester i tråd med gjeldende krav.
 • For at driften skjer i henhold til lover, forskrifter og reglement.
 • For rekruttering og tilsetting.
 • For god og tett samhandling med øvrige tjenester.
 • For å sørge for at arbeidsmiljøet til enhver tid er fullt ut forsvarlig og pådriver til et godt HMS arbeid.
 • Nærværsarbeid ihht IA-avtalen.
 • Bidragsyter til utviklingen av avdelingen helse og omsorg.
 • Saksbehandling personal og tjenester.
 • Prosjektledelse- og deltakelse.
 • For at det utvikles et godt samarbeid innad i sitt område, samt bidra til utvikling og vedlikehold av gode samarbeidsrelasjoner mellom de andre områdene.
 • For å etablere gode samarbeidsarenaer mellom tillitsvalgte og vernetjenesten.

Konsulent helsesenteret

Konsulent ved helsesenteret har merkantilt ansvar og oppgavene inkluderer blant annet:

 • Klargjøre arbeidsavtaler
 • Klargjøre lønnsutbetalinger
 • Attestering fakturaer
 • Klargjøring av rapporter budsjett og regnskap

Økonomi - nøkkeltall

Brutto driftsbudsjett for ansvarsområdene som er tillagt legetjeneste er på kr. 26.315.000 (2023).

  Budsjett 2023
Sum inntekter -11 635 000
Sum utgifter 26 315 843
Sum netto 14 680 843

Faste lønnskostnader utgjør den aller største utgiftsposten, med brutto kr. 15.000.000. Av andre store utgiftsposter nevnes Refusjon til andre kommuner kr. 2.310.000. Dette er Saltdal kommunes betaling til Fauske kommune som vertskommuner for Indre Salten legevakt. Kjøp av statlige tjenester kr. 750.000 dreier seg om betaling til Bodø kommune som vertskommune for Legevaktsformidling 24 timer i døgnet.

Legetjenestens virksomhet genererer årlig drøyt kr. 11.000.000 i inntekter, fordelt på egenandeler fra pasienter og refusjoner fra Staten/Helfo knyttet til kurativt pasientarbeid. Videre får kommunen kr. 1.100.000 i refusjon fra Staten for to LIS1-stillinger.

Administrative og forvaltningsmessige oppgaver

Kommuneoverlegen leder i dag legetjenesten. Kommuneoverlegen har 80% stilling, hvorav minst halvparten skal avsettes til å være fastlege. Les mer om kommuneoverlege her.