Kvalitet og sikkerhet

Helsedirektoratet påpeker at den som har det overordnede ansvaret for virksomheten ,det vil si øverste leder, har også det overordnede ansvaret for styringssystemet.

Med styringssystem menes den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.

Tid for handling?

Digipro helse har standardisert ruiner og prosedyrer i samarbeid med kommunen. Dette arbeidet startet helt tilbake i 2011. Målrettet arbeid har gitt resultater med tanke på standardisering. 

Kommunene slipper i dag å bruke tid på og utarbeide prosedyrer og holde de oppdatert, dette gjør Digipro helse på vegne av brukerne. Tiden i virksomheten kan nå benyttes til opplæring, veiledning og oppfølging.

NOU 2023: 4 Tid for handling. beskriver at vi i fremtiden må benytte tiden mer effektivt og ikke misbruke resurser. Ved å standardisere dette arbeidet sparer kommunen arbeidsutgifter i millionklassen som heller kan benyttes i pleien.

Hvor skjer pasientsikkerheten?

Digipro-helse har tre brukerperspektiv:  

 1. Ansatte:  
  Har blant annet oppdaterte rutiner og prosedyrer, lovverk, nasjonale veiledere og e-læring lett tilgjengelig med egen pålogging.   
   
 2. Ledere/mellomleder:  
  System for internkontroll, internundervisning, gode system for nye ansatte og nye pasienter, forenkling av hverdagen da alt er oppdatert av Digipro-helse. 
   
 3. Kommunaldirektør/rådmann/direktør: 
  Sikrer ett helhetlig styring- og kvalitetssystem for alle områder i helse-, pleie- og omsorgstjenesten i virksomheten. 

Med bruk av Digipro helse sikrer du pasientsikkerheten ved at den ansatte har et verktøy for å håndtere de faglige utfordringen som måtte komme, uansett tid på døgnet og uansett hvor du er.

Les mer om oss her.

 

 

Pasientsikkerhet 2.0.png

Virker dette nyttig for din virksomhet?

Kontakt oss her