Organiseringen av smittevernet i Norge er karakterisert ved at primæransvaret for smittevernet gjennom kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven er lagt til kommunehelsetjenesten.
Selv om de regionale helseforetakene har en rådgivnings­funksjoner innen smittevern i helseinstitusjoner og infeksjonsmedisinsk, sykehushygienisk og medisinsk-mikrobiologisk kompetanse, er hovedansvaret for rådgivning og assistanse til kommunene i smittevernspørsmål lagt til Folkehelseinstituttet. 

Formål

  • Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.
  • Sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

Bakgrunn

FHI_151x96.png

Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer.
Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten.

Tilhørende kommunale planverk og avtaleverk

Planverk

Digital smittevernplan

Digipro-helse utarbeider smittevernplan som er digital og lokalt tilpasset din kommune.

Planen tar for seg alle lovpålagte oppgaver som ligger til kommuneoverlegen.

For mer informasjon kontakt oss for et uforpliktende tilbud.