Etterutdanning av legespesialister

Leger med spesialitet i allmennmedisin må fornye sin spesialitet hvert 5. år. I løpet av 5-årsperioden må fastlegene gjennomføre 300 timer eller 40 dager á 7,5 timer fordelt på ulike «utdanningsaktiviteter»:

 • Aktivitet.
 • Klinisk emnekurs.
 • Andre kurs.
 • Praksisbesøk hos annen lege.
 • Smågruppevirksomhet.

Til fastlønte fastleger dekker kommunen de utgifter som knyttes til kurs for legers videre- og etterutdanning, dersom dette ikke dekkes av andre ordninger.

Utdanningspermisjon

SFS 2305 «Særavtalen» fastslår at Lege med relevant spesialitet tilsatt i minimum 40 % stilling har rett til 4 måneders utdanningspermisjon med lønn per 5-årsperiode. Ansettelsestid som spesialist i annen relevant stilling hos samme eller annen arbeidsgiver, etter avvikling av eventuell foregående utdanningspermisjon, skal telles med ved beregning av 5-årsperioden. Det forutsettes at det legges fram et utdanningsprogram for relevant fagutvikling og/eller forskning.

Disse reglene bør gjelde for gjennomføring av slik utdanningspermisjon:

 1. Permisjon planlegges minst ½ år på forhånd.
 2. Det gis anledning til å ta ut permisjon oppdelt med f. eks. 1 måned årlig i 4 år, istedenfor 4 måneder sammenhengende.
 3. Permisjonsperiode kan ikke avvikles i forlengelse av ferie som tas ut i juni, juli eller august.
 4. Arbeidsgiver sørger for at det tas inn vikar i permisjonsperioden.

Regler for utdanningspermisjon:

 1. Permisjon planlegges minst ½ år på forhånd.
 2. Det gis anledning til å ta ut permisjon oppdelt med f. eks. 1 måned årlig i 4 år, istedenfor 4 måneder sammenhengende.
 3. Permisjonsperiode kan ikke avvikles i forlengelse av ferie som tas ut i juni, juli eller august.
 4. Arbeidsgiver sørger for at det tas inn vikar i permisjonsperioden.

Fastlegene har i sine arbeidsavtaler rett til 2 uker/10 dager tjenestefri med lønn årlig for kurs/videreutdanning. Saltdal har 6 fastleger som hver har rett til 4 måneder utdanningspermisjon hvert 5. år. Dette blir tilsammen 24 månedsverk per 5. år eller 4,8 månedsverk pr. år permisjon.

 

Spesialistutdanning av leger (LIS1)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften), gir kommunene større forpliktelser enn tidligere knyttet til utdanning av legespesialister innenfor allmennmedisin og samfunnsmedisin.

LIS1-leger ansettelseskrav og tildeling

Saltdal kommune har 2 stillinger for LIS1-lege. De har 6 måneders kommunal LIS1-tjeneste som starter 1. mars og 1. september.

Nordlandssykehuset HF sitt Helsefellesskap har ansvaret for å rekruttere LIS1-leger til kommunen. Rekrutteringsgruppen gir melding til kommuneoverlegen ca. 6 måneder før LIS1-lege skal tiltre.

LIS1-leger har anledning til å si fra seg LIS1-plassen i kommunen med 1 måneds varsel. I såfall må kommunen sjøl rekruttere ny LIS1-lege ved å lyse ut ledig LIS1-stilling på Helsedirektoratets stillingsportal for LIS1-leger, «Restetorget».

Filen Velkommen som LIS1 i Saltdal ligger i Compilo og sendes ut til nye LIS1-leger straks disse er meldt.

Framgangsmåte for registrering i datajournalsystem m.m. må utarbeides.

Referanse: Se skriv (4. juni 2018) til kommunene vedr. ansvar og oppgaver i ny spesialistutdanning for leger (PDF).

Veiledning

For hver LIS1-lege oppnevnes 1 fastlege som veileder

Veileder

LIS1-lege

Årsverk/uketimer

Hjemmel

Kommentar

Veileder 1

LIS1-lege 1

0,1/3,75

Forhandlinger

 

Veileder 2

LIS1-lege 2

0,1/3,75

Forhandlinger

 

Sum

 

0,2/7,5

 

 

Veiledning av LIS1-leger er i noen kommuner organisert ved at veileder får avsatt tid tilsvarende 10% - 15% av et årsverk pr. veiledet LIS1-lege.

Saltdal: Vi setter av 10% tilsvarende 3,75 t ukentlig. Noe av dette gjøres av kommuneoverlege – avtaleinngåelse, kontakt i forhold til personalmessige forhold, rekruttering m.m. 0% gjelder pr. LIS1-lege antakelig.

Kommunens ansvar for LIS1-legene

 • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
 • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
 • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
 • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
 • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

Veiledningen dokumenteres fortløpende i Kompetanseportalen.

Plan for LIS1-tjeneste

Kommunens ansvar er beskrevet hos Helsedirektoratet, Kommunenes og fylkesmennenes ansvar i første del av spesialistutdanningen.

Utdanningsplan er utarbeidet av Helsedirektoratet. Men lokal Utdanningsplan for LIS1-leger må utarbeides.

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin (LIS3)

For å kunne tilby spesialistutdanning i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, må kommunen være registrert som utdanningsvirksomhet.

Søknad om registrering skal sendes digitalt via Altinn: Søknad om registrering som utdanningsvirksomhet

Kommunen må ha godkjenning for hver spesialitet (allmennmedisin, samfunnsmedisin) som man skal tilby spesialistutdanning for.

 • Saltdal kommune er godkjent av Helsedirektoratet som utdanningsvirksomhet for LIS3-leger,Se Vedlegg 5.
 • Saltdal kommune har også søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin.

For hver av spesialitetene er det utarbeidet utdanningsplan, som inneholder hvilke læringsmål virksomheten selv kan tilby, hvilke læringsarenaer som skal benyttes, hvordan veiledning og supervisjon skal ivaretas og hvilke andre virksomheter man har inngått avtaler med.

Saltdal kommune har inngått avtale med Nordlandssykehuset - se Vedlegg 4.

Saltdal kommune er også godkjent av Helsedirektoratet som utdanningsvirksomhet for LIS3-leger,Se Vedlegg 5.

Kommunen har utarbeidet Utdanningsplan for LIS3-leger. (Hvor finner dere denne?)

Individuell veiledning

En veileder i del 3 skal være spesialist i faget. Veileder kan, men må ikke være ansatt i registrert utdanningsvirksomhet. For ASA-spesialitetene (allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin) kan det i særskilte tilfeller søkes til Helsedirektoratet om unntak fra denne regelen.

Veiledningens omfang:

 • minst fire timer per måned i 10,5 av årets måneder
 • minst 42 timer i løpet av et år, og tilbys så lenge utdanningen pågår

Både veileder og spesialistkandidat må ha avsatt tid for dette. Veiledningen skal inngå i arbeidstiden, om ikke annet er avtalt.

SFS2305 § 13.2 Samfunnsmedisin:

Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2.

Alle fastlegene i Saltdal er for tiden godkjent som spesialist i allmennmedisin. Men i tilfelle ny fastlege må rekrutteres, er kommunen godkjent som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin og utdanningsplan er utarbeidet.

Kommuneoverlegen er spesialist i samfunnsmedisin. Når det er behov for rekruttering til samfunnsmedisinsk stilling, må vedkommende kunne få utdanning til spesialitet i samfunnsmedisin i vår kommune. Saltdal har derfor søkt Helsedirektoratet om godkjenning som utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin. Her er det dessverre noe lang behandlingstid. Utdanningsplan er utarbeidet.

Dersom kommunen påtar seg ansvar for å veilede en lege fram til spesialitet i allmennmedisin, må kommunen utpeke en veileder som er spesialist i allmennmedisin. Veiledning vil årlig tilsvare ca. 58 arbeidstimer, som skal godtgjøres av kommunen. Kommunen kan søke Helsedirektoratet om tilskudd til veiledningsutgiften.  

Annen kompetanseheving hjelpepersonell og fastleger

Saltdal legekontor har ansatt helsepersonell med høyskoleutdanning på bachelor-nivå innenfor sykepleie, bioteknikk i tillegg til helsefagarbeidere og helsesekretærer. Vi har sykepleiere med tilleggsutdanning innen diabetes. Legekontorets hjelpepersonell har sammen med fastlegene gjennomført disse kompetansehevende tiltakene i 2022 - 2023:

 • Bedre liv med diabetes – 15 timers kurs i regi av Skilnet
 • KOLS: To dagers kurs for 2-3 personer våren 2023
 • AHLR- og DHLR-kurs: 1- og 2-årige avtaler om kurs for hele personalgruppen innenfor AHLR og DHLR (hjerte-/lungeredning)
 • Simuleringsøvelser månedlig sammen med Nordlandssykehusets ambulansetjeneste – høsten 2022 og fra januar 2023 ettårig samarbeidsavtale
 • Porfyri: Ingen andre kommuner i Norge har så høy forekomst av sykdommen Akutt intermitterende porfyri – ialt ca. 30 – 40 pasienter. Det er derfor ønskelig at fastlegene tar kurset Porfyrisykdommer ved Regionalt Utdanningssenter Vest i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)
 • Ultralyd: Saltdal legekontor fikk for noen år siden stønad fra Saltdal sanitetsforening til innkjøp av ultralydapparat. Det er ønskelig at fastlegene tar grunnkurs i ultralyd for allmennleger.
 • Psykisk helse?

Avdeling helse og omsorg har en strategisk kompetanseplan "Robust kompetanse" som legger føringer for kompetanse.