Legestudent 5. års praksis

Saltdal helsesenter har inngått Samarbeidsavtale med helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, om praksisveiledning av student(er) på profesjonsstudiet i medisin. Saltdal helsesenter tar imot student(er) som på 8 ukers praksis. Én lege må være veileder for studenten, og studenten skal fortrinnsvis ha et eget kontor tilgjengelig.

I 2023 tok Saltdal helsesenter imot en legestudent. UiT har økt årlig opptak av studenter, slik at behovet for praksisveiledning vil øke. Det er rimelig at et veldrevet legekontor som Saltdal helsesenter øker antall praksisplasser til 3 eller 4 pr. år.

Legekontoret godtgjøres pr. student med kr. 60.000 + kr. 10.000 for kontorhold, sum kr. 70.000. Dersom eget studentkontor er tilgjengelig, vil godtgjøring pr. student bli kr. 60.000 + kr. 20.000 for kontorhold, sum kr. 80.000.

6. års medisinstudenter

Én av fastlegene har for tiden bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø. Ca. 4 dager årlig har 6. års legestudenter som tar «Bodø-pakken» praktisk allmennmedisinsk uketjeneste ved Saltdal legekontor.

Spesialistutdanning av leger (LIS1)

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften), gir kommunene større forpliktelser enn tidligere knyttet til utdanning av legespesialister innenfor allmennmedisin og samfunnsmedisin.

LIS1-leger ansettelseskrav og tildeling

Saltdal kommune har 2 stillinger for LIS1-lege. De har 6 måneders kommunal LIS1-tjeneste som starter 1. mars og 1. september.

Nordlandssykehuset HF sitt Helsefellesskap har ansvaret for å rekruttere LIS1-leger til kommunen. Rekrutteringsgruppen gir melding til kommuneoverlegen ca. 6 måneder før LIS1-lege skal tiltre.

LIS1-leger har anledning til å si fra seg LIS1-plassen i kommunen med 1 måneds varsel. I så fall må kommunen selv rekruttere ny LIS1-lege ved å lyse ut ledig LIS1-stilling på Helsedirektoratets stillingsportal for LIS1-leger, «Restetorget».

Filen Velkommen som LIS1 i Saltdal ligger i Compilo og sendes ut til nye LIS1-leger straks disse er meldt.

Framgangsmåte for registrering i datajournalsystem m.m. må utarbeides.

Referanse: Se skriv (4. juni 2018) til kommunene vedr. ansvar og oppgaver i ny spesialistutdanning for leger (PDF).

Veiledning

For hver LIS1-lege oppnevnes 1 fastlege som veileder

VeilederLIS1-legeÅrsverk/uketimerHjemmelKommentar
Veileder 1LIS1-lege 10,1/3,75Forhandlinger 
Veileder 2LIS1-lege 20,1/3,75Forhandlinger 
Sum 0,2/7,5  

Veiledning av LIS1-leger er i noen kommuner organisert ved at veileder får avsatt tid tilsvarende 10 % - 15 % av et årsverk pr. veiledet LIS1-lege.

Saltdal: Vi setter av 10 % tilsvarende 3,75 t ukentlig. Noe av dette gjøres av kommuneoverlege – avtaleinngåelse, kontakt i forhold til personalmessige forhold, rekruttering m.m. 0 % gjelder pr. LIS1-lege antakelig.

Kommunens ansvar for LIS1-legene

  • sørge for at legen får nødvendig veiledning og supervisjon
  • sørge for at det oppnevnes en individuell veileder for den enkelte lege
  • sørge for at den enkelte lege får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd
  • sørge for at oppnådde læringsmål dokumenteres
  • utstede bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

Veiledningen dokumenteres fortløpende i Kompetanseportalen.

Plan for LIS1-tjeneste

Kommunens ansvar er beskrevet hos Helsedirektoratet, Kommunenes og fylkesmennenes ansvar i første del av spesialistutdanningen.

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin (LIS3)

Allmennmedisin

For å kunne tilby spesialistutdanning i spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, må kommunen være registrert som utdanningsvirksomhet og ha godkjenning for hver spesialitet (allmennmedisin, samfunnsmedisin) man skal tilby spesialistutdanning for.

  • Saltdal kommune er godkjent av Helsedirektoratet som utdanningsvirksomhet for allmennmedisin.

For hver av spesialitetene er det utarbeidet utdanningsplan, som inneholder hvilke læringsmål virksomheten selv kan tilby, hvilke læringsarenaer som skal benyttes, hvordan veiledning og supervisjon skal ivaretas og hvilke andre virksomheter man har inngått avtaler med.

Saltdal kommune har inngått avtale med Nordlandssykehuset.

Kommunen har utarbeidet Utdanningsplan for LIS3-leger.

Samfunnsmedisin

Når det er behov for rekruttering til samfunnsmedisinsk stilling, må vedkommende kunne få utdanning til spesialitet i samfunnsmedisin i vår kommune.

SFS2305 § 13.2 Samfunnsmedisin:

Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2.

Saltdal kommune har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin.

Individuell veiledning

En veileder i del 3 skal være spesialist i faget. Alle fastlegene i Saltdal er for tiden godkjent som spesialist i allmennmedisin. Kommuneoverlegen er spesialist i samfunnsmedisin. 

Veiledningens omfang:

  • minst fire timer per måned i 10,5 av årets måneder
  • minst 42 timer i løpet av et år, og tilbys så lenge utdanningen pågår

Både veileder og spesialistkandidat må ha avsatt tid for dette. Veiledningen skal inngå i arbeidstiden, om ikke annet er avtalt. 

Kommunen kan søke Helsedirektoratet om refusjon for veiledningsutgiften inkludert inntil 1,5 time forarbeid per måned i 10,5 måneder i året. 

Hospitering andre grupper helsepersonell

Det er regelmessig flere grupper helsepersonell fra Nord Universitet i Bodø, og fra andre universiteter og høyskoler på kortere eller lengre hospiteringsperioder som ledd i sin helsepersonellutdanning:

  • Sykepleierstudenter
  • Bioingeniørstudenter