Bakgrunn

Legevakt er en «skal-tjeneste» etter Helse-og omsorgstjenstelovens § 3-2 og Akuttmedisinforskriften § 6 .

Fastlegene plikter å delta i slik legevaktordning etter Fastlegeforskriftens § 13, såfremt de ikke er innvilget fritak etter reglene samme paragraf eller SFS 2305 «Særavtalen» § 7.2.

Status

Siden 19.05.2021 har Saltdal inngått legevaktsamarbeid med Fauske kommune som vertskommune. Sørfold kommune inngår også i legevaktsamarbeidet, som har fått navnet Indre Salten legevakt (ISLV). ISLV er lokalisert til Fauske, med eget budsjett, vaktturnus, bemanning, samarbeidsavtale, administrativt råd og medisinsk-faglig råd med representasjon fra alle de deltakende kommunene. Saltdal kommunes andel av årlige driftsutgifter er om lag 2,5 millioner kroner.

Legevaktsformidling (håndtering av henvendelser til legevakttelefon 116 117) håndteres av Bodø legevakt etter en avtale som er inngått med Bodø kommune. Fauske kommune utreder nå (januar 2023) om legevaktsformidling for Fauske, Sørfold og Saltdal kommuner kan «hentes hjem» til Indre Salten legevakt. Kommunene vil da ha ca. 2,5 millioner kroner disponibelt til å bemanne og drive en slik legevaktsentral. 

Utfordringer

Fastleger er pålagt legevaktarbeid i tillegg til fastlegestillingen. Dette gir mange steder stor arbeidsbelastning og virker negativt på rekruttering.

Av SFS 2305 «Særavtalen» protokolltilførsel pkt. 6 går det fram at legevaktarbeid innen utgangen av 2023 skal inngå i arbeidstiden istedenfor å komme i tillegg. Dette vil kreve økt antall fastleger. Hvor mange flere legestillinger som kreves i Saltdal, er det ikke gjort noen beregning av.

Mål og tiltak

For å sørge for at Saltdals innbyggere har en god, trygg og tilgjengelig legevakttjeneste ønsker vi å utdrede behov for økt antall fastleger, eventuelt rekruttere på annet vis, slik at legevakt kan innarbeides i arbeidstid med virkning fra januar 2024.