Kommunehelsetjenestens oppgaver og ansvarsfordeling er kort beskrevet i notatet Helseundersøkelse av flyktninger fra Ukraina, som ligger i kvalitets- og avvikssystemet Compilo. 

Dette dreier seg om:

  1. Tuberkuloseundersøkelse og undersøkelse m.h.t. smittsomme sykdommer.
  2. Helsesamtale/undersøkelse hos flyktningsykepleier.
  3. Samtale/undersøkelse hos lege.

Arbeidsfordeling og fremgangsmåte er beskrevet under lokal prosedyre på Digipro-helse.

Flyktninger og asylsøkere i Saltdal

Det er to hovedgrupper flyktninger og asylsøkere som har behov for lege- og helsetjenester.

GruppeAntallSykepleietjenesteLegetjeneste
Bosatte flyktningerÅrlig 70 – 50 nyeHelsesykepleier, organisatorisk under helsestasjonenOppfølging ved behov. Noen har fått tildelt fastlege
Flyktninger Vensmoen asylmottakCa. 260Flyktningsykepleier, organisatorisk tillagt legetjenestenOppfølging særlig av smittevern. Legetjeneste ved behov. Har ikke fått tildelt fastlege

Helseundersøkelse og tuberkulosekontroll

Tuberkuloseundersøkelse med røntgen og eventuelt IGRA gjennomføres alltid i Saltdal, såfremt det ikke dokumenteres at dette er gjort på et annet sted etter ankomst Norge. Kommuneoverlegen lager røntgenrekvisisjon, men påfører at Nordlandssykehuset, Radiologisk avdeling, må tildele time gjennom telefonisk kontakt til flyktningsykepleier, som organiserer transport/pasientreise. 

Tolk

Kommunen bruker tolketjenester fra Tolkenett - https://tolkenett.no/