Kommunehelsetjenestents oppgaver og ansvarsfordeling er kort beskrevet i notatet Helseundersøkelse av flyktninger fra Ukraina, som ligger i kvalitets- og avvikssystemet Compilo.

1. Tuberkuloseundersøkelse og undersøkelse smittsomme sykdommer

Hva

Ansvarlig

Merknad

1. Tildele D-nummer evt. personnummer

Flyktningemottak, evt. flyktningetjenesten

 

2. Opprette journal i CGM Journal, legekontoret

Flyktningetjenesten leverer navneliste til legekontoret

 

3.a)Tuberkuloseundersøkelse rtg. thorax (lungerøntgen)

Kommuneoverlegen

Innen 3 mndr. etter ankomst Norge. 

3. b) Tuberkuloseundersøkelse IGRA (blodprøve)

Rekvireres av kommuneoverlegen

Lab-time må bestilles (evt. gjennom Helsenorge > Bestill time

4. Blodprøve andre smittsomme sykdommer (Hepatitt Bs antigen, Hepatitt Bc antistoff, Hepatitt Bs antistoff, Hepatitt C antistoff, HIV antigen/antistoff, evt. Treponema pallidum total as (syfilis))

Rekvireres av kommuneoverlegen

Lab-time må bestilles (evt. gjennom Helsenorge > Bestill time

Pkt. 3 og 4 skal tas snarest mulig eller innen 3 måneder etter ankomst til Norge.

Undersøkelser etter pkt. 3 og 4 gjennomføres alltid i Saltdal, såfremt det ikke dokumenteres at dette er gjort tidligere/annet sted etter ankomst Norge.  Kommuneoverlegen lager røntgenrekvisisjon, men påfører at Nordlandssykehuset, Radiologisk avdeling, må tildele time gjennom telefonisk kontakt til flyktningesykepleier, som organiserer transport/pasientreise.

Referanse: Flytskjema for tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge

2. Helsesamtale/undersøkelse hos flyktningesykepleier

  • ​Spørsmål om egenvurdert helse
  • Spørsmål som kan avdekke traumatiske erfaringer og mulige psykiske helseplager som trenger helsefaglig oppfølging. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt en stiller spørsmål om traumatiske erfaringer i helseundersøkelsen, eller om en velger å overlate dette til fastlege/DPS. Personer som skårer normalt trenger ikke oppfølging. Personer med skåre som indikerer psykisk sykdom henvises til undersøkelse hos fastlege innen tre uker. Personer med skåre som indikerer mer alvorlig psykisk sykdom henvises til DPS for snarlig konsultasjon. 
  • Spørsmål om kronisk eller smittsom sykdom 
  • Spørsmål om behov for/bruk av faste medisiner 
  • Spørsmål om tidligere og nåværende bruk av legale og illegale rusmidler
  • Seksuell helse og spørsmål spesifikt om prevensjon og informasjon om hvordan en kan få tilgang til prevensjonsmidler

3. Samtale/undersøkelse hos lege

Ukentlig kan disponeres 2 legetimer á 30 minutter i timeboka til én av LIS1-legene, som behersker polsk/ukrainsk eller russisk. 

  • Oppfølging av funn fra pkt. 2, spesielt sykdom og legemidler
  • Enkel undersøkelse og observasjon av allmenn helsetilstand, hud og munnhule

Skjema for helseundersøkelse som kan brukes: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/helsetjenester-til-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helseundersokelser-av-asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/helseundersokelse-ved-tre-maneder/Skjema-Helseundersokelse-flyktninger-asylsokere.pdf/_/attachment/inline/86df9fb4-1f2b-4678-b8ea-98f626eb7db2:8c3e9cdb2c208f0cf6c9dcdcc8e113167a533d0c/Skjema-Helseundersokelse-flyktninger-asylsokere.pdf

Etter 15. mars 2023 har vi ikke lenger en lege som behersker øst-europeiske språk.