Utviklingstrekk

Behov for legetjeneste i sykehjem og for eldre med sammensatte behov, har sammenheng med befolkningsutvikling og befolkningens sammensetning. Dette kapitlet starter derfor med en omtale av dette.

Legetjenesten må dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig med ressurser til å håndtere løpende oppgaver samtidig som man må ta høyde for å ivareta en høyere andel eldre i kommunen.

Noen utviklingstrekk for legetjeneste for personer med sammensatte behov i planperioden:

 • Økte formaliserte kompetansekrav til fastlegen og sykehjemslegen.
 • Flere legebesøk i hjemmet med behov for mer tid til den enkelte.
 • Strukturert samhandling, inkludert samarbeidsmøter med andre helse- og omsorgstjenester ved oppfølging av kronisk syke og ved palliasjon (lindring ved livets slutt) i hjemmet.
 • Tetter oppfølging av alvorlig syke pasienter til ukurante tider på døgnet.
 • Videreutvikling av samhandlingsverktøy.
  • Elektronisk informasjonsutveksling.
  • Fysiske møter, inkludert felles sykebesøk.
  • Ansvarsgrupper.
  • «Allmennlegen i team».
  • Videobasert konsultasjoner, inkludert konferanse med annet helsepersonell.

Aldersfordeling for innbyggere i kommunen

befolkningspyramide.jpg

Forventet befolkningsutvikling

Folkemengde per 1. januar. Registrert 2022, framskrevet i tre alternativer i 2050
 Registrert 2022Fremskrevet 2050
HovedalternativLavalternativetHøyalternativet
Saltdal4 6174 1803 6954 693

13600: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder, i 9 alternativer (K) 2022 - 2050. Statistikkbanken (ssb.no)

Veiledere for legetjeneste

Sykehjem

Det finnes i dag ingen statlig norm eller sentralt måltall som kommunene skal følge. Det er opp til den enkelte kommune å fastsette en lokal norm for legedekning. Se Legetjenester i sykehjem – en veileder for kommunene, 02/2007 (IS-1436) og Nasjonal standard for legetjenester i sykehjem, Rundskriv I-4/2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet 16.03.07.  

KAD-plass

KAD-plass (kommunal akutt døgnplass)/Øyeblikkelig hjelp døgnopphold: Kommunene skal tilby innleggelse på institusjon for innbyggere som har behov for øyeblikkelig hjelp, der det ikke er behov for diagnostikk eller behandling på spesialisthelsetjenestenivå.

Status

Kommunene er oppfordret til å utarbeide en lokal norm for legebemanningen i sykehjem som en del av sin helhetlige plan for tjenestene.

Gjennomsnittlig antall legetimer pr. beboer i sykehjem pr. uke, 2021

Saltdal har 0,54 legetimer pr. beboer i sykehjem pr. uke, litt under landsgjennomsnittet på 0,61. Timetallet innbefatter ca. 40% ubunden tid. I tillegg er ca. 3 timer pr. uke avsatt til tilsyn KAD-plass (kommunalt akutt døgnopphold).

God kvalitet på legetjenester til beboere på sykehjem er en del av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Under tiltak 10 i handlingsplanen fremkommer det blant annet at kommunene bør utarbeide lokale bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem.

Kommuner som utarbeider en norm, skal, basert på risiko- og behovsvurderinger, tallfeste hvor mange legetimer som kreves for å oppfylle lovkravet om faglig forsvarlig­het og egne krav til kvalitet i legetjenesten i sykehjem. Videre skal kommunen lage en plan for hvordan den skal oppnå det ønskede antallet legetimer. Oppfølgingen skal dokumenteres, og fylkesmannen skal samle inn kommunenes rapporteringer av udekkede behov.

Den lokale normeringsprosessen skal ta utgangspunkt i erfaringene fra tilsvarende normering i 2007.

Legeforeningen gir denne anbefalingen om behov for legeårsverk i sykehjem:

 • Alminnelige langtidsplasser: minst 1 legeårsverk per 90 pasienter.
 • Korttidsplass for opphold av 3–4 ukers varighet: minst 1 legeårsverk per 20 pasienter.
 • Rehabiliteringsplass for mer aktiv utrednings-, behandlings- eller rehabiliteringsopphold: minst 1 legeårsverk per 10 pasienter.
 • Spesialavdelinger for demente med atferdsproblemer: minst 1 legeårsverk per 60 pasienter.
 • Palliativ behandling og/eller terminalomsorg: minst 1 legeårsverk per 6 pasienter.

Legetjenesten ved Saltdal sykehjem ble da trappet opp fra 11 timer pr. uke i 2007 til 19 timer pr. uke innen 2010. Med 42 beboere i sykehjem tilsvarte dette da 0,45 legetimer pr. beboer pr. uke.

Etter 2010 ble kommunene også tillagt plikt til å organisere øyeblikkelig hjelp døgnopphold, som i Saltdal er etablert med 1 plass ved Saltdal sykehjem. Etter at denne plassen ble etablert, ble det lagt til rette for at det kan gjennomføres daglig legetilsyn ved Saltdal sykehjem. I helger er det legevakttjenesten som ivaretar dette.

I dag er legetjenesten ved Saltdal sykehjem fordelt som «kommunal oppgave», som hver av legene kan pålegges inntil 7,5 t/uka.

Det må vurderes om man i stedet for en slik ordning, skal opprette 0,5 stilling som sykehjemslege slik at én lege har hovedansvar for dette. Men det må også være flere leger inne med tilsynsoppgaver, for å gjøre legetjeneste ved sykehjem mer robust og mindre sårbar.

Utfordring

Legetjenesten ved Saltdal sykehjem fordelt som «kommunal oppgave», som hver av legene kan pålegges inntil 7,5 t/uka.

Det må vurderes om man i stedet for en slik ordning, skal opprette 0,5 stilling som sykehjemslege slik at én lege har hovedansvar for dette. Men det må også være flere leger inne med tilsynsoppgaver, for å gjøre legetjeneste ved sykehjem robust og mindre sårbar.

Tiltak

 • Legetjeneste ved sykehjem og KAD-plass opprettholdes med samme timetall som i dag.
 • Legetjenesten, som i dag er fordelt på 2-3 fastleger og 1 LIS1-lege, vurderes omgjort til deltidsstillinger med stillingsbeskrivelse.