Bakgrunn

Saltdal kommune har 1 kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen har 80% stilling, hvorav minst halvparten skal avsettes til å være fastlege. Omlag 40% av full stilling er dermed avsatt til samfunnsmedisinske og administrative oppgaver.

Administrativ leder

Fram til tjenesteleder for Saltdal helsesenter er ansatt vil kommuneoverlege ivareta det administrative ansvaret for lege- og legevakttjenesten.

Kommuneoverlegens ansvar

Kommuneoverlegen (i lovverket «kommunelegen») har oppgaver som er nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. (...) Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2.

13.3 Kommunen skal legge til rette for at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % av full stilling

SFS2305 § 13 Samfunnsmedisin

Kommuneoverlegen har dermed oppgaver på tvers av sektorene. Organisatorisk plassering langt «ned» i organisasjonskartet behøver ikke være et hinder for tverrfaglig samarbeid.

Samfunnsmedisin skiller seg fra klinisk medisin på flere måter:

 • Innrettet mot befolkningsgrupper mer enn mot enkeltpersoner, og tidsperspektivet er annerledes.
 • Trekker lange linjer bakover for å forstå det som har skjedd, og framover for å påvirke det som skal skje.
 • Legen er ofte premissleverandør og rådgiver, mens andre beslutningstakere, gjerne politiske organer eller myndigheter, iverksetter eventuelle tiltak. Slik kan rollen minne mer om en sakkyndig enn om en behandler (Nylenna M: Hva er samfunnsmedisin?).

Samfunnsmedisin omfatter mange ulike arbeidsfelt:

 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelsearbeid
  • Samfunnsmedisinsk arbeid skal også bidra til å fremme folkehelsen. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunnet og befolkningens helse. Kommunens folkehelsekoordinator har lagt ned et omfattende arbeid i en bred Folkehelseplan for 2019 – 2029.
  • Annen hvert år lages det en statusrapport med utfordringer innenfor folkehelseområdet. Denne rapporten lages etter folkehelseloven og danner grunnlag for kommunens planer, strategier og tiltak og vedtas i kommunestyret. Det forebyggende arbeidet kan bli bedre på mange områder.
 • Smittevern
  • Smittevern har ikke minst i forbindelse med koronapandemien vært en stor del av den samfunnsmedisinske virksomheten. 
  • Kommunens smittevernplan og Pandemiplan ble revidert i 2023.
  • Kommuneoverlege er kommunens smittevernlege og har et særskilt ansvar for å holde oversikt over epidemiologisk situasjon og bidra til smittevernarbeid i alle deler av kommunens virksomhet. 
  • Kommuneoverlegen skal også ivareta alle kommuneoverlegefunksjoner i henhold til smittevernloven og tilhørende forskrifter.
 • Psykisk helsevern
 • Medisinsk faglig rådgivning (Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5)
  • Medisinsk faglig rådgivning overfor kommunens administrative og politiske ledelse.
  • Medisinsk faglig rådgivning overfor kommunens øvrige tjenesteytende ledd.
  • På forespørsel fra folkehelsekoordinator bidra med samfunnsmedisinsk rådgiving i kommunens folkehelsearbeid, jfr. Folkehelseloven §4 til §7, herunder helsestatistikk (Folkehelselovens § 5, 2. ledd).
 • Beredskap

Faglig ledelse

Kommuneoverlege har også funksjon som faglig leder av Saltdal legekontor og fastlegetjenesten. Dette kan vurderes flyttet til annen lege ved legekontoret.

 • Kompetanseutvikling, oppfølging av videre- og etterutdanning for leger, ledelse av LIS1-legeutdanning.
 • Følge opp kompetanseutvikling for legetjenestens medarbeidere.
 • Journalansvarlig.
 • Ansvarlig for medisinsk utstyr, vedlikehold, funksjon, opplæring, i samråd med serviceavdelingens leder.

Utfordringer

Kommuneoverlegen fungerer i dag både som fastlege, faglig og administrativ leder for legekontor og legetjeneste, samfunnsmedisinsk rådgiver.

Det samfunnsmedisinske arbeidsområdet trenger å styrkes betydelig i tråd med økende oppgaver og forventninger. 

I praksis har de samfunnsmedisinske oppgavene blitt skadelidende, fordi nesten all arbeidstid har gått med til å utføre administrative og forvaltningsmessige oppgaver. Dette vil avlastes når tjenesteleder for Saltdal helsesenter ansettes.

SFS 2305 «Særavtalen» protokolltilførsel pkt. 5 sier om Samfunnsmedisin: 

Kommuneoverleger vil ofte være en knapphetsressurs ved langvarige krisesituasjoner som gir økt behov for samfunnsmedisinsk kompetanse. Partene er enige om at det er hensiktsmessig å utarbeide et felles grunnlag for informasjon og veiledning til arbeidsgivere og tillitsvalgte om relevante rammer i avtaleverket som er egnet til å sikre at kommuneoverlegene har en forsvarlig arbeidsbelastning også i langvarige krisesituasjoner. Kommuneoverlegene er omfattet av hovedtariffavtalen. Dette innebærer at tariffavtalens bestemmelser får anvendelse. I dette ligger blant annet arbeidstidsbestemmelser og beredskapsordninger der det eksempelvis er mulig lokalt å avtale at vaktordningen ikke regnes med i den alminnelige arbeidstiden mot en kompensasjon. Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med tillitsvalgte. For kommuneoverleger i særlig uavhengig stilling kan det ikke planlegges med at de til enhver tid skal være tilgjengelige for å utøve arbeid. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som innen 1. november 2022 skal utarbeide et felles grunnlag for informasjon og veiledning.

Koronakommisjonens rapport del 2 har tydeliggjort at kommuneoverlegenes kompetanse innenfor samfunnsmedisins og smittevern var kritisk viktig for hvordan pandemien ble håndtert. Men rapporten og pandemien har også synliggjort at kommuneoverlegestillingen er sårbar og har behov for styrking på mange plan.