Bakgrunn

Saltdal kommune har 1 kommuneoverlege som er spesialist i samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen har 80 % stilling, hvorav minst halvparten skal avsettes til å være fastlege. Om lag 40 % av full stilling er avsatt til samfunnsmedisinske oppgaver.

Det er et mål at de samfunnsmedisinske skal økes til 50 % i løpet av 2024.

Administrativ leder

Tjenesteleder for Saltdal helsesenter ivaretar det administrative ansvaret for lege- og legevakttjenesten.

Kommuneoverlegens ansvar

Kommuneoverlegen (i lovverket «kommunelegen») har oppgaver som er nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. (...) Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

13.2 Kommuneoverlegen bør være spesialist i samfunnsmedisin. Kommunen skal legge til rette for at lege uten slik kompetanse kan inngå gjensidig forpliktende avtale med kommunen om å gjennomføre spesialistutdanningsprogrammet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2.

13.3 Kommunen skal legge til rette for at stillingen som kommuneoverlege utgjør minst 50 % av full stilling

SFS2305 § 13 Samfunnsmedisin

Kommuneoverlegen har dermed oppgaver på tvers av sektorene. Organisatorisk plassering langt «ned» i organisasjonskartet behøver ikke være et hinder for tverrfaglig samarbeid.

Samfunnsmedisin skiller seg fra klinisk medisin på flere måter:

 • Innrettet mot befolkningsgrupper mer enn mot enkeltpersoner, og tidsperspektivet er annerledes.
 • Trekker lange linjer bakover for å forstå det som har skjedd, og framover for å påvirke det som skal skje.
 • Legen er ofte premissleverandør og rådgiver, mens andre beslutningstakere, gjerne politiske organer eller myndigheter, iverksetter eventuelle tiltak. Slik kan rollen minne mer om en sakkyndig enn om en behandler (Nylenna M: Hva er samfunnsmedisin?).

Samfunnsmedisin omfatter mange ulike arbeidsfelt:

 • Miljørettet helsevern
 • Folkehelsearbeid
  • Samfunnsmedisinsk arbeid skal også bidra til å fremme folkehelsen. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunnet og befolkningens helse. Kommunens folkehelsekoordinator har lagt ned et omfattende arbeid i en bred Folkehelseplan for 2019 – 2029.
  • Annen hvert år lages det en statusrapport med utfordringer innenfor folkehelseområdet. Denne rapporten lages etter folkehelseloven og danner grunnlag for kommunens planer, strategier og tiltak og vedtas i kommunestyret. Det forebyggende arbeidet kan bli bedre på mange områder.
 • Smittevern
  • Smittevern har ikke minst i forbindelse med koronapandemien vært en stor del av den samfunnsmedisinske virksomheten. 
  • Kommunens smittevernplan og Pandemiplan ble revidert i 2023.
  • Kommuneoverlege er kommunens smittevernlege og har et særskilt ansvar for å holde oversikt over epidemiologisk situasjon og bidra til smittevernarbeid i alle deler av kommunens virksomhet. 
  • Kommuneoverlegen skal også ivareta alle kommuneoverlegefunksjoner i henhold til smittevernloven og tilhørende forskrifter.
 • Psykisk helsevern
 • Medisinskfaglig rådgivning (Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-5)
  • Medisinskfaglig rådgivning overfor kommunens administrative og politiske ledelse.
  • Medisinskfaglig rådgivning overfor kommunens øvrige tjenesteytende ledd.
  • På forespørsel fra folkehelsekoordinator bidra med samfunnsmedisinsk rådgiving i kommunens folkehelsearbeid, jfr. Folkehelseloven §4 til §7, herunder helsestatistikk (Folkehelselovens § 5, 2. ledd).
 • Beredskap

Faglig ledelse

Kommuneoverlege har også funksjon som faglig leder av Saltdal legekontor og fastlegetjenesten. Dette kan vurderes flyttet til annen lege ved legekontoret.

 • Kompetanseutvikling, oppfølging av videre- og etterutdanning for leger, ledelse av LIS1-legeutdanning.
 • Følge opp kompetanseutvikling for legetjenestens medarbeidere.
 • Journalansvarlig.
 • Ansvarlig for medisinsk utstyr, vedlikehold, funksjon, opplæring, i samråd med serviceavdelingens leder.

Utfordringer

Kommuneoverlegen fungerer i dag både som samfunnsmedisinsk rådgiver, fastlege med legevakt og faglig leder for legetjenesten.

Det er økende etterspørsel etter samfunnsmedisinsk kompetanse i folkehelsearbeid, smittevern, helseovervåkning, helsekonsekvensutredninger og prioriteringsvurderinger. Det er også behov for avklaring med tanke på samfunnsmedisinsk beredskap utenom arbeidstid og utarbeidelse av stillingsbeskrivelse for kommuneoverlegestillingen.

Referanser:

SFS 2305 «Særavtalen» protokolltilførsel pkt. 5 sier om Samfunnsmedisin og  Koronakommisjonens rapport del 2  som pekte på at kommuneoverlegenes kompetanse innenfor samfunnsmedisin og smittevern var kritisk viktig for hvordan pandemien ble håndtert.

Kommunelegefunksjonen bør styrkes i mange kommuner. Viktige virkemidler vil være en tilstrekkelig høy stillingsprosent, stedfortrederordning, etablerte fagmiljøer, en tydeligere og mer synlig rolle og arbeidsvilkår som gir kommunelegene godtgjørelse for ekstraarbeid.

NOU 2022:5 Koronakommisjonens rapport del 2, kap 12.5

Mål

 • Øke kommuneoverlegestilling fra 40 % til 50 %
 • Overføre oppgaven som medisinskfaglig leder for legekontoret til annen lege
 • Utarbeide oppdatert stillingsbeskrivelse for kommuneoverlege