Utfordring

Mål

Planlagte tiltak

Kommuneoverlegen fungerer i dag både som fastlege, faglig og administrativ leder for legekontor og legetjeneste, samfunnsmedisinsk rådgiver.

Styrke tjenestens kapasitet for ledelse, adminsitrasjon og faglig utvikling.

Ny stilling som administrativ leder for legetjenesten.
Kommuneoverlegestillingen er sårbar og har behov for styrking. 
Et styrket samfunnsmedisinsk område som gjør kommunen istand til å ivareta økende oppgaver og forventinger.

Rekkrutere stedsfortreder til kommunelegen.

Felles vaktordning med nabokommuner.

Vurdere oppretting av samfunnsmedisinsk enhet.

Styrke integrasjonen med Helse- og miljøtilsyn Salten.

Kommunen har ikke lokal utdanningsplan for LIS1-leger. LIS1-veiledning er ikke strukturert og honorert. Kommunen skal oppfylle sine forpliktelser til utdanning av LIS1-leger og legespesialister innenfor allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Utarbeide Utdanningsplan for LIS1-leger.

Lage plan for LIS1-veiledning. *

Oppgaver og problemstillinger innenfor legetjenesten på helsestasjon oppleves å bli mer komplekse og sammensatte.  Godt legearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Opprettholde legetjeneste på helsestasjon til 20 %.

Videreføre legetjeneste i helsestasjon for ungdom.

Utarbeidet beskrivelse av legearbeidet på helsestasjon.

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver.

Flere pasiener med sammensatte behov. Økt krav fra myndighetene om tverrfaglig samhandling.

Fastlegetjenesten skal inngå som en naturlig faglig del av de samlede tjenester for personer med sammensatte behov.

Utarbeide samhandlingsrutiner.

Utarbeide rutiner for bruk av digitale verktøy.

Oppdatere fastlegeavtalene i henhold til samhandlingsrutiner.

Innføring pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Legetjenesten i sykehjem må dimensjoneres i tråd med nasjonale retningslinjer.

Legetilsyn ved omsorgsboliger Vensmoen er i dag ikke tilstrekkelig organisert.

Sikre god drift av legetjeneste ved sykehjem i henhold til nasjonale retningslinjer.

Lik legetjeneste ved sykehjem og KAD-plass som i dag.

Legetjeneste til beboere på Vensmoen vurderes omgjort til deltidsstilling.

Systematisere legetilsyn for beboere i omsorgsboliger.

Forventet utfordringer med rekruttering av nye fastleger.

Gjøre det attraktivt og trygt å jobbe som fastlege i Saltdal kommune.

Sørge for at Saltdals innbyggere har en god, trygg og tilgjengelig legevakttjeneste.

Redusere arbeidsbelastning på fastlegene.

Tilby fast ansettelse i kommunen for alle fastleger.

Ansettelse av administrativ leder.

Utfordrende å til enhver tid ha en optimal organisering av oppgavene i og rundt legetjenestene for å sikre effektiv ressursutnyttelse. En effektiv ressursutnyttelse og en trygg og forutsigbar arbeidshverdag for de ansatte.

Videre føre arbeidet fra prosjekt "Smartere jobb"

Administrativ ledelse av legetjenesten

Utfordring

Kommuneoverlegen fungerer i dag i tillegg til samfunnsmedisinsk rådgiver, som fastlege, administrativ leder og faglig leder for legekontor og legetjeneste.

Mål

Styrke tjenestens kapasitet for ledelse, adminsitrasjon og faglig utvikling.

Tiltakene

 • Ny stilling som administrativ leder for legetjenesten er lyst ut 1. halvår 2023. Les her om stillingens oppgaver.
 • Det vurderes om annen lege tar over det faglige ansvaret for legetjenesten.

Styrke samfunnsmedisinsk område

Utfordring

Kommuneoverlegen fungerer i dag både som fastlege, faglig og administrativ leder for legekontor og legetjeneste, samfunnsmedisinsk rådgiver.

Koronakommisjonens rapport del 2 har tydeliggjort at kommuneoverlegenes kompetanse innenfor samfunnsmedisins og smittevern var kritisk viktig for hvordan pandemien ble håndtert. Men rapporten og pandemien har også synliggjort at kommuneoverlegestillingen er sårbar og har behov for styrking på mange plan.

Mål

Styrke kommunelegens kapasitet til å ivareta sammfunssmedisin og et styrket samfunnsmedisinsk område som gjør kommunen istand til å ivareta økende oppgaver og forventinger.

Tiltakene

 • Ny stilling som administrativ leder for legetjenesten lyses ut 1. halvår 2023. Les her om stillingens oppgaver.
 • Det vurderes om annen lege tar over det faglige ansvaret for legetjenesten.
 • En av fastlegene rekrutteres til å ta spesialistutdanning i samfunnsmedisin, og fungere som stedfortreder for kommuneoverlegen og evt. overlappe med denne når nåværende kommuneoverlege pensjoneres.
 • Felles vaktordning for kommuneoverlegene bør utvikles i samarbeid med nabokommuner. 
 • Det vurderes å opprette en samfunnsmedisinsk enhet der kommuneoverlegen og eventuelt folkehelsekoordinator og kommunepsykolog kan jobbe sammen.
 • Integrasjonen med Helse- og miljøtilsyn Salten, som utøver miljørettet helsevern på vegne av kommunen, bør styrkes.

LIS1-utdanning

Utfordring

Kommunen har ikke lokal utdanningsplan for LIS1-leger. LIS1-veiledning er ikke strukturert og honorert.

Mål

Kommunen skal oppfylle sine forpliktelser etter Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften), knyttet til utdanning av LIS1-leger og legespesialister innenfor allmennmedisin og samfunnsmedisin. 

Tiltakene

 • Lokal Utdanningsplan for LIS1-leger må utarbeides, slik at det er klart hvor og hvordan de enkelte læringsmål kan oppnås.
 • LIS1-veiledning bør struktureres, avtales og honoreres.

Legetjeneste på helsestasjon

Utfordring

Oppgaver og problemstillinger innenfor legetjenesten på helsestasjon oppleves å bli mer komplekse og sammensatte. Det kan derfor ikke forventes at det blir vesentlig kapasitet frigjort, selv om det er forventet et langsomt men kontinuerlig fall i antall innybggere i aldersgruppen 0-17 år i planperioden

Mål

Godt legearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten karakterisert ved kontinutet, avholdt tid, kompetanseheving, god nok tid til hvert barn/ungdom/familie og god kommunikasjon og samhandling med fastlege, helsesykepleier, jordmor, barnehage, skole, barnevern, PPT, spesialisthelsetjenesten og familie.

Tiltakene

 • Legearbeid opprettholdes samlet til 20 % deltidsstilling, som kan deles på flere leger. 
 • Legetjeneste i helsestasjon for ungdom blir videreført.
 • Det blir utarbeidet en egen beskrivelse av legearbeidet, som også skal omfatte rutiner for samhandling med fastleger og spesialisthelsetjeneste.
 • Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver
 • Innenfor rammene av Fastlegeforskrifta §12 inngås lokal avtale med fastlegene om inndekking av legestillingene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved ferier, fravær eller vakanser.

Samhandling og sammensatte behov

Utfordring

En svakhet med fastlegeordningen er at den ikke i tilstrekkelig grad er lagt til rette for oppfølging av brukere med langvarige og sammensatte behov.  Økt krav fra myndighetene om tverrfaglig samhandling.

Samfunnets prioritering av forsterkede tjenester for personer med sammensatte behov har betydning for

 • Dimensjonering av kommunens legetjeneste.
 • Kompetansekravene som stilles til legetjenesten.
 • Hvordan legetjenesten prioriterer sitt arbeid.
 • Samhandling mellom legetjenesten og samarbeidspartnere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.

Mål

Fastlegetjenesten skal inngå som en naturlig faglig del av de samlede tjenester for personer med sammensatte behov.

Legetjenesten skal:

 • ha god medisinsk kompetanse om funksjonshemminger, geriatri, palliasjon, rus og
 • være dimensjonert slik at det er tid og kapasitet til å delta i systematisk og strukturert tverrfaglig samhandling og oppfølging av personer med sammensatte behov.
 • opptre som et fagmiljø der systematisk fagutvikling og strukturert samhandling med andre deler av helse- og omsorgstjenesten står sentralt.

Tiltak

 • Det skal utarbeides strukturerte og omforente skriftlige samhandlingsrutiner mellom fastlegetjenesten, de andre helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten inkludert bruk av digitale verktøy. 
 • Samhandlingsrutiner mellom fastlegetjenesten og de andre helse- og omsorgstjenestene skal framgå tydelig av de individuelle fastlegeavtalene.
 • Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft utvikles 1. halvår 2023 i samråd med kreftsykepleier, hjemmesykepleie og andre relevante samarbeidspartnere.

Norm for legebemanning

Utfordring

Legetjenesten i sykehjem må dimensjoneres i tråd med nasjonale retningslinjer. Kommunene er oppfordret til å utarbeide en lokal norm for legebemanningen i sykehjem som en del av sin helhetlige plan for tjenestene.

Legetilsyn ved omsorgsboliger Vensmoen er i dag ikke tilstrekkelig rasjonelt organisert.

Mål

Legetjeneste ved sykehjem skal organiseres slik at:

 • Personer med opphold i sykehjem får god og kontinuerlig legetjeneste.
 • Journalsystemet og elektronisk kommunikasjonsverktøy skal sikre enkel kommunikasjon og informasjonsutveksling med øvrige helse- og omsorgstjenester.

Tiltak

 • Legetjeneste ved sykehjem og KAD-plass opprettholdes med samme timetall som i dag.
 • Legetjenesten, som i dag er fordelt på 2-3 fastleger og 1 LIS1-lege, vurderes omgjort til deltidsstillinger med stillingsbeskrivelse.
 • Legetilsyn for beboere i omsorgsboliger gjennomgås og systematiseres 2023.

Rekruttering

Utfordring

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024 viser at det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger nasjonalt. Dette er også omtalt i NOU 2023: 4 "Tid for handling". Undersøkelser viser også at dette er en større utfordring i distriktskommuner enn kommuner i mer tettbygde strøk. For Saltdal kommune har det derimot vært et stabilt fastlegekorps, og rekrutteringssituasjonen har tidligere vært som god. 

Nå i 2023 er en fastlege i permisjon og det har ikke vært noen søkere på utlyst vikariat. Stillingen dekkes i perioder opp med leger fra vikarbyrå. Tre fastleger har nå passert 60 år, og vi må være forberedt på at det kan bli problematisk å rekruttere nye.

Fastleger er pålagt legevaktarbeid i tillegg til fastlegestillingen. Dette gir mange steder stor arbeidsbelastning og virker negativt på rekruttering.

Mål

Gjøre det attraktivt og trygt å jobbe i legetjenesten i Saltdal kommune.

Sørge for at Saltdals innbyggere har en god, trygg og tilgjengelig legevakttjeneste.

Tiltakene

I tillegg til de nasjonale tiltakene som er iverksatt (ALIS -rekrutteringstilskudd og -kontor) vil kommunen:

 • Redusere arbeidsbelastning på fastlege ved å:
  • Utrede behov for økt antall fastleger
  • Eventuelt rekruttere på annet vis, slik at legevakt kan innarbeides i arbeidstid fra og med januar 2024.
 • Alle fastlegene tilbys fastlønn:
  • Gir større trygghet ved sykemeldinger, permisjon og pensjon.
  • Legen slipper utfordringer knyttet til det å være selvstendig næringsdrivende.
 • Ansette administrativ leder som vil:
  • jobbe med rekruttering.
  • oppfølging av ansatte og arbeidsmiljø.

Jobb smartere

Utfordring

Utfordrende å til enhver tid ha en optimal organisering av oppgavene i og rundt legetjenestene for å sikre effektiv ressursutnyttelse.

Mål

En effektiv ressursutnyttelse og en trygg og forutsigbar arbeidshverdag for de ansatte.

Tiltak

 • Prosjekt "Smartere jobb" ble gjennomført 22/23, og arbeidet videreføres.
 • Prosjektet omhandler blandt annet:
  • Rutine for diabetessykepleier
  • KOLS-oppfølging
  • Trafikklys-analyser av arbeidsoppgaver i tjenestene
  • To-delte konsultasjoner med sykepleie- og legeoppgaver
  • Oppdatert informasjon til pasientene om deres rettigheter
  • Prosedyrepakke tilknyttet ulike diagnoser (hjertesvikt o.l)