Ansatte på legekontoret

Bilde av fastlegene i Saltdal. Bilde av helsepersonellet på legekontoret i Saltdal

Fastleger.
Fra venstre Sherehan Atya, Kristin Øygard Skodvin, Marianne Barlindhaug Franing, Kjell Gunnar Skodvin, Elisabeth Jenssen Øines, Bernard Osei-Fofie.

Legekontorets øvrige helsepersonell: 
Bak fra venstre: Ayna Nordnes Olsen, sykepleier/diabetessykepleier. Solveig Annie Strøm, sykepleier. Elisabeth Hardy, bioingeniør. Ida Kvalnes, sykepleier. Marit Larsen, helsefagarbeider/serviceavdelingsleder. Foran fra venstre: Katrin Nikolaisen, helsefagarbeider. Birgit Vik Amundsen, sykepleier. 

Hjelpepersonell

Hjelpepersonell (helsepersonell uten legeutdanning) er en uhyre viktig personellgruppe for legekontorets drift. Bemanningen av hjelpepersonell ved Saltdal helsesenter er i dag satt sammen slik.

Hjelpepersonellgruppe

Stillingsbrøk

Helsesekretær, fagarbeider (herav 0,4 lederstilling)

2,4

Bioingeniør

0,9

Sykepleier

2,1

Diabetessykepleier

0,1

Sum

5,8

Forholdet mellom hjelpepersonell (5,8 stillinger) og fastleger (ca. 5 fastlegeårsverk) er pr. 30.10.2021 på 1,15. Men hjelpersonellet server også to LIS1-leger. Et korrigert forholdstall blir da 0,8.

Oppgavefordeling

 

Ivaretas av

 

 

Oppgave

Kommune-overlege

Fast-lege

Med-hjelper

Annet

Timer/uke

Kommentar

Fastlege

X

 

 

 

15

 

Personal

X

 

 

 

 

 

Vaktliste

 

X

 

 

5

 

Data/IT

x

 

x

Helse- og omsorg, ekstern

 

1

Smittevern; vaksinering, smittesporing, planlegging, rådgiving

x

 

 

 

7,5

 

Legemidler lab/skiftest

x

 

 

 

 

1

Medisinsk utstyr, innkjøp, rutiner, vedlikehold

X

 

x

 

 

2

Kvalitets-ansvarlig, Compilo

x

 

 

 

 

1

Informasjon, kommunikasjon, internett

X

 

 

 

 

1

Faglige spm. lab/eksp

X

 

 

 

 

1

LIS1 plan

x

 

 

 

 

Ikke utarbeidet

LIS veiledning

 

x

 

 

 

6

UiT Student-kontakt

X

 

 

 

 

 

Beredskap/Øvelse akuttmed.

X

 

 

 

 

0,5

Rekruttering vikarlege

X

x

 

 

 

Rekruttering, bolig 0,5

Helsestasjon

 

X

 

 

7,5

 

Helsestasjon ungdom

 

x

 

 

2

 

Helsestasjon legemidler/vaksiner

x

 

 

 

 

0,5

Sykehjem

 

x

 

 

19

 

Vensmoen

 

x

 

 

5

 

Bygningsmessige utfordringer

Saltdal helsesenter ble bygd ca. 1982 og lokalene bærer preg av å være underdimensjonert i forhold til dagens bemanning og krav.

I tillegg til at det nå er langt flere helsepersonell ansatt enn da helsesenteret ble oppført, har lokalene mangler i form av

  • For dårlig lydisolering, kravene til taushetsplikt kan dermed ikke overholdes
  • For dårlig temperaturregulering, sommerstid er mange av kontorene uheldig varme
  • Covid-19 pandemien har illustrert at lokalene ikke er utformet for å håndtere luft- og dråpesmitte forsvarlig

Det er utarbeidet et skisse- og forprosjekt for helsehus i Saltdal kommune. Slik er dette omtalt i  Bedre helse for alle: Strategiplan for helse, omsorg og sosiale tjenester i Saltdal kommune 2020–2030:

Etablere «Saltdal helsehus» som skal være et kraftsenter for det forebyggende helsearbeidet. Styrke helsetilbudet, mindre oppdelte tjenester og forbedre behandlingsforløp.

Etter det vi forstår, er planen om et Helsehus nå lagt bort. Det er påkrevd at man arbeider for å finne andre måter å løse de bygningsmessige utfordringene på.