Kommunens ansvar

I henhold til helsestasjonsforskriften skal kommunen tilby:

 1. svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon.
 2. helsestasjons- og skolehelsetjeneste til  barn og ungdom 0 – 20 år.

Hovedoppgavene er nedfelt i forskriftens § 5 og 6, blant annet:

 • forebygge og avdekke vold, overgrep og annen traumatisering av barn. 
 • avdekke funksjonshemminger hos barn, iverksette både forebyggings- og habiliteringstiltak i tett samarbeid med andre relevante faginstanser som fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Slik oppfølging vil omfatte barnet sin fastlege og spesialisthelsetjenesten, noe som forutsetter gode kommunikasjons- og henvisningsrutiner, samt god samhandling mellom helsestasjon, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Den nasjonale retningslinjen for helsestasjonsvirksomheten sier at “Tjenesten skal videre være tverrfaglig, og bemanningen skal bestå av helsesykepleier og lege”. 

Lege på helsestasjon

 • 2 fastleger har helsestasjonsvirksomhet 1 dag skiftevis annenhver uke.
 • LIS1-lege har helsestasjonsvirksomhet slik at læringsmål blir oppfylt.
  • Deltar sammen med fastlege på helsestasjonsdag med småbarnskontroller.
  • Gjennomfører selvstendige kontroller av førskolebarn.
 • 1 fastlege har ukentlig to timer på HFU (helsestasjon for ungdom).
 • Oppgavene er fordelt og går delvis på omgang mellom leger. Det er ikke avtalefestet eller nedfelt i stillingsbeskrivelse hvem som har disse oppgavene.

Mål

Godt legearbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten er karakterisert ved: 

 • Kontinuitet – samme lege over tid.
 • Ingen andre samtidige legeoppgaver.
 • Systematisk kompetanseutvikling.
 • Nok tid til hvert barn, ungdom og familie.
 • God kommunikasjon og samhandling med fastlege, helsesykepleier, jordmor, barnehage, skole, barnevern, PPT, spesialisthelsetjenesten og familie.

Den demografiske utviklingen i kommunen viser et langsomt og kontinuerlig fall i tallet på innbyggere i aldersgruppa 0-17 år for perioden 2021 – 2030.

Oppgaver og problemstillinger oppleves å bli mer komplekse og sammensatte. Det kan derfor ikke forventes at det blir vesentlig kapasitet frigjort, selv om de aktuelle befolkningsgruppene får redusert størrelse i planperioden. 

Legearbeid i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i helsestasjon og skolehelsetjeneste skal sikre at:

 • Hvert barn, familie og ungdom får et forsvarlig medisinsk faglig tilbud slik det framgår av forskrift og nasjonal retningslinje.
 • Legetjenesten skal være minst mulig oppdelt og ha kontinuitet.
 • Legen skal ha nok tid til å samarbeide med relevante samarbeidsparter.