5. års medisinstudenter

Saltdal legekontor har dessverre ikke hatt mulighet til å ta imot 5. års legestudenter fra Universitetet. Studentkullene øker, og med det behovet for praksisplasser: Det er derfor nødvendig på nytt å tenke gjennom om vi kan ta imot 1 student i 1 eller inntil 3 perioder á 8 uker. Derfor tas inn beskrivelse av praksisperioden:

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten

MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge. Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester. Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

6. års medisinstudenter

Én av fastlegene har for tiden bistilling som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø. Ca. 4 dager årlig har 6. års legestudenter som tar «Bodø-pakken» praktisk allmennmedisinsk uketjeneste ved Saltdal legekontor.

Hospitering andre grupper helsepersonell

Det er regelmessig flere grupper helsepersonell fra Nord Universitet i Bodø, og fra andre universiteter og høyskoler på kortere eller lengre hospiteringsperioder som ledd i sin helsepersonellutdanning:

  • Sykepleierstudenter
  • Bioingeniørstudenter