23.10 - Tvang

Oppstart den 23.10 kl. 09.30 til kl 15.30

 • Del 1.
  Tvang  kapittel 4a, vi gjennomfører live test av Statsforvalterens nye Digitale løsning. Hvor alle får prøvd å sende inn Tvangsvedtak.
  • Opplæring i bruk av det digitale verktøyet Veiviser i bruk av tvang.
  • Tillitsskapende tiltak
  • Vurdering av samtykkekompetanse
    
 • Del 2.
  Tvang kapittel 9- Rettssikkerhet ved: 
  • Bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
  • Gjennomgang av kommunens rolle og prosess for avklaring av behov.


Fagansvarlig for dagen er:

Yngve Osbakk. 
Yngve har 25 års erfaring innenfor temaet fra Statsforvalteren i Nordland, og har jobbet i nasjonale digitale programmer og veiledere for å forenkle kommunenes jobb med prosedyrer slik at helsepersonell skal kunne utføre helsehjelpen forsvarlig.

 

Målgruppe for fagdagen:

Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, ledere og leger.

24.10 - Smittevern og pandemiplan

Oppstart den 24.10 kl. 09.30 til kl 15.30

Oppstart med felles gjennomgang av prosjektplan Smittevern og avklaring av arbeidgruppe

Mål 1: Klarlegge og tilrettelegge for interkommunalt samarbeid på fag
Mål 2: Øke kompetansen og samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Mål 3: Bistå hverandre ved behov. Grunnet vakanse, sykdom og lignende
Mål 4: Utarbeide felles rutiner og planstrategi. Fortsette digitaliseringen i regionen
Mål 5: Standardisering, opplæring og kursing, kommunalt og interkommunalt

Smittevern, gjennomgang av prosedyrer
Fokus på infeksjonskontrollprogrammet

Gjennomgang av pandemiplan malen
Med utgangspunkt i Steigen kommunes plan

Verktøy

 • Skjema (KORSN)
 • Pandemiplan mal
 • QR plakater

Med på dagen er Elisabet Smihaug, Smittevernsykepleier for kommunehelsetjenesten fra  seksjon for smittevern NLSH.

Målgruppe for fagdagen

Fagsykepleier, avdelingsleder, leger, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere

25.10 - Pasientsikkerhet og Brannforebygging

Oppstart den 25.10 kl. 09.30 til kl 15.30

Brannforebygging

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter også forebygging av skader som følger av brann. 

Tema for dagen er ny kartlegging for vurdering av brannrisiko.
Presentasjon av statistikk fra kommunene siste år.

Pasientsikkerhet:

 • Vold mot pasienter, med fokus på hendelser utført av helsepersonell
  • Ny prosedyre “Vold mot pasienter”
 • Trygghetsstandard i sykehjem
 • Fall med case
 • Pårørende case 

Begge casen vurderes og jobbes med ut fra gjeldende prosedyrer.

Gjest fra TryggEst
Renate Regine Skog

Målgruppe for fagdagen

Fagsykepleier, avdelingsleder, helsefagarbeidere, sykeleier og vernepleier.

26.10 - Sårbehandling 5D Wound Care

Oppstart den 26.10 kl. 09.30 til kl 15.30

Helhetlig og strukturert sårbehandling med Hilde Ness Johansen fra 5D Woundcare.

5D woundcare er et produktnøytralt, brukervennlig, helhetlig og strukturert verktøy til bruk i behandling av pasienter med sår.

Tema for dagen:

 • Diagnosis- Diagnostisering av pasient og sår
 • Debridement – Debridering av sår.
 • Dressing – Hvilke bandasjer skal brukes og hvor ofte skal de skiftes?
 • Devices – Trenger man hjelpemidler som f.eks. trykkavlastende madrass?
 • Document- Dokumentasjon av sårbehandling

Det blir også gjennomgang av de mest vanlige sårtypene og bærekraft ved sårbehandling.

Verktøy:

 • Verktøy for kartlegging av sår
 • Verktøy for dokumentasjon av sår

Foreleser, Hilde Ness Johansen

Målgruppe for dagen

Fastleger og ansatte ved legekontor, Fagsykepleier, avdelingsleder, leger, vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere.

Det er kun plass til 100 deltaker, det er de 100 første som får delta.

27.10 - Journalføring

Oppstart den 27.10 kl. 09.30 til kl 15.00

Informasjon om Prosjektet Journalføring i RKK-kommunene, og avklaring av arbeidsgruppe.

 • Styrke kapasiteten til kommunene ved ufrivillig fravær eller sykdom.
 • Styrke kompetansen til alle deltakerkommunene.
 • Standardisering av metode i ved og utarbeide tiltak i EPJ.

Dokumentasjon med fokus på
- Sår, vi drar med oss erfaringer fra den 26.10
- Ernæring
- Dokumentasjon på legemiddelhåndtering

Målgruppe for dagen

Fagsykepleier, avdelingsleder, helsefagarbeidere, sykeleier og vernepleier.

Påmelding

Kostnad for kurs dekkes som hovedregel av kommunens kompetansemidler. 500 kr per deltager + dagpakke for hotell.
Overnatting avklares i påmeldingen og dekkes i henhold til selvkost. (for tirsdag og fredag, benyttes prosjektmidler for å ta ned utgiften for kommunene)

Frist for påmelding: tirsdag 17. oktober 2023 kl 15.00