13.03 - Saksbehandling

Oppstart den 13.03 kl. 09.30 til kl 15.30

Vi ser på saksbehandlings-rollen og helsepersonellets ansvar med tanke på saksbehandling i henhold til helsepersonelloven. Mye av dagen vil være basert på case-arbeid, med gruppearbeid og felles gjennomgang.

Tema for dagen vil blant annet være:

 • Bekymringsmelding til helsetjenesten.
 • Revurdering av vedtak.
 • Behandling av klager.
 • Hva er godt nok?

Vi vil også ta en gjennomgang av de ulike verktøyene vi har tilgjengelig til dette arbeidet:

 • Kartlegging av pasient.
 • Vurdering av brannrisiko - NY.
 • Risikovurdering av underernæring - ny faglig retningslinje mars 2022.
 • Vurdering av samtykkekompetanse - NYTT oppdatert skjema.

Målgruppe for dagen:

Ansatte på tildelingskontor, leder, fagansvarlig, sykepleiere og andre som jobber med kartlegging, saksbehandling eller vedtak.

14.03 - Lindrende behandling

Oppstart den 14.03 kl. 09.30 til kl 15.30

På denne fagdagen tar vi en gjennomgang av kapittel for lindrende behandling. Vi legger opp til casearbeid med felles gjennomgang og vil ha fokus på mottak av ny pasient med behov for lindrende behandling, dialog med pårørende og ernæring.

Vi vil få informasjon om pakkeforløp hjem for pasienter med kreft ved Veronika Lande Hjemgam fra Sørfold, og får høre litt om deres erfaring så lagt i arbeidet med oppstart av pakkeforløp.

Vi skal utarbeide felles kartleggingsverktøy som skal brukes til behovssamtalene som gjennomføres i pakkeforløpet.

Verktøy

Gjennomgang av de verktøy vi har tilgjengelig, og om det er noen flere dere trenger.

 • Kartlegging.
 • Smertekart.
 • Skjema.
 • Livssyn.
 • Palliativ plan.
 • Medikamenter ved livets sluttfase.
 • QR plakater.

Målgruppe for fagdagen

Fagsykepleier, avdelingsleder, leger, kreftsykepleie, sykepleiere, helsefagarbeidere og ressursgruppe lindrende behandling.

15.03 - Legemiddelhåndtering

Oppstart den 15.03 kl. 09.30 til kl 15.30

Gjennomgang av kapittel for legemiddelhåndtering med faglig fordypning i prosedyrene og casearbeid i grupper med felles gjennomgang. Deltakere på dagen vil gå igjennom alle relevante legemiddelprosedyrer og kvittere for lest prosedyre. 

Med oss på dagen er farmasøyt Kristine Ulvestad fra Sykehusapotek Nord.

Felles gjennomgang av prosedyrene:

 • Legemiddelsamstemming - NY.
 • Legemiddelgjennomgang - NY.
 • Dobbeltkontroll.
 • Istandgjøring.
 • Opplæring.
 • Utdeling.

Gjennomgang av tilgjengelige verktøy:

 • Sjekklister.
 • A-B liste.
 • Temperaturkontroll.
 • Renhold.
 • QR plakater.

Målgruppe for fagdagen

Leger, ledere, fagsykepleier, avdelingsleder, sykeleier og vernepleier.

16.03 - Velferdsteknologi

Oppstart den 16.03 kl. 09.30 til kl 15.30

- Prosedyre bruk av velferdsteknologi, ny.
- Ansvar, kultur og motivasjon.
- Vurdering av samtykkekompetanse med case. 
Utfordringer med demens og teknologi.
Erfaring med medisinsk avstandsoppfølging.
- Erfaringsutveksling - velferdsteknologi.-
Gruppearbeid med gevinster med bruk av GPS, dosett, digitalt tilsyn.

Med oss på dagen  blir Anette Skogstad og Vibeke Tellmann som er nye nettverkskoordinatorer innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Verktøy:

 • Kartlegging.
 • Samtykkeskjema.
 • Søknadsskjema.
 • Gevinstrealisering.
 • Helhetlig tjenestemodell.
 • QR plakater.

Lokale utfordringer, hva har vi, hva fungerer og hva fungerer ikke.

Målgruppe for dagen

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeidere, prosjektansvarlige, IT, personvernombud og andre som jobber med velferdsteknologi.

17.03 - Fagdag for ledere

Faglig og sosial samling den 16.03 for ledere, kjøkkenledere, fagsykepleiere og avdelingsleder.

Avgang fra Fauske hotell kl 18.50,til middag (på Fauske i lokale leid av Hege) for de som ønsker dette. Her vil det bli informasjon om prosjektet "Bærekraftige og digitale kjøkken"
og en fantastisk matopplevelse med Hege Ruud
Serveringen starter ca. 19.00 (Faktureres i henhold til selvkost)


Oppstart den 17.03 kl. 09.30 til kl 14.00

Fokus for dagen er internkontroll, og som alltid med paraplyen "leve hele livet" som utgangspunkt. 

- Hva er ditt ansvar som leder?
- Hvordan tilrettelegge for at ansatte skal holder seg faglig oppdatert.
    - Legemiddelhåndtering.
    - Smittevern.
- Implementering av Digipro-helse.
    - Orientering av Therese Kvæl, Saltdal kommune.

Helseberedskapsplan Salten.
- Risikovurdering ved yrkesvaksinasjon.
- Ernæring.
- Presentasjon av statistikk fra kvalitetssikring legemiddelhåndtering.
Nytt verktøy for leder ved nyansettelse. 

Presentasjon av Trygghetsstandard i sykehjem ved Tone Kruger fra USHT

Verktøy:

 • E-læring ny ansatt.
 • Ny ansatt.
 • Personalansvar.
 • Gevinstrealisering.
 • Trygghetsstandard i Sykehjem.
 • QR plakater.

Målgruppe for dagen

Ledere, kjøkkenledere, fagsykepleiere og avdelingsleder.

Påmelding

Kostnad for kurs dekkes som hovedregel av kommunens kompetansemidler. 500 kr per deltager + dagpakke for hotell.
Overnatting avklares i påmeldingen og dekkes i henhold til selvkost.

Frist for påmelding: 1. mars 2023