Velkommen

Velkommen til Helseuka den 11. - 15. mars på Fauske hotell
Tidspunkt alle dager kl. 9.30 - 15.00

Fagdagene for denne helseuken vil være demens og tvang, lindrende behandling, legemiddelhåndtering, takling av vold og trusler og lederens håndtering av vold og trusler.

Les hele programmet for helseuka og meld deg på her.

Mandag 11. mars - Demens og "pasientforløp tvang" (4A)

Oppstart den 11.03 kl. 09.30 til kl. 15.00

Tema for dagen:

Hvordan skal vi vurdere om en pasient er samtykkekompetent? 
Hvilke kriterier må være på plass før vi kan benytte tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A? 

Hva skal du gjøre om du mener en kollega som er for hardhendt med en pasient?

Dette er noe av det vi vil ta opp i fagdagen. Vi legger opp til informasjon om forebygging og bruk av tvang i helsetjenestene. I løpet av dagen vil det bli kasus-arbeid med veiledning og gjennomgang av de ulike verktøy som kan brukes. Kasus-arbeidet vil ta for seg bruk av tvang i hjemmet, innleggelse på institusjon og bruk av tvang i institusjon.

Fagansvarlig for dagen er:

Yngve Osbak 
Yngve har 25 års erfaring innenfor temaet fra Statsforvalteren i Nordland, og har jobbet i nasjonale digitale programmer og veiledere for å forenkle kommunenes jobb med prosedyrer slik at helsepersonell skal kunne utføre helsehjelpen forsvarlig.

Målgruppe for fagdagen:

 • Hukommelsesteam
 • Fastlege og institusjonslege
 • Ansatte i hjemmetjenesten
 • Ansatte i institusjon
 • Ansatte i omsorgsboliger
 • Verneombud

Tirsdag 12. mars - Lindrende behandling

Oppstart den 12.03 kl. 09.30 til kl. 15.00

Tema for dagen:

Ny pasient med behov for lindrende behandling

 • Tidlig nok lindring
 • Samarbeid med lege og pårørende
 • Kommunes tjenestetilbud
 • Planlegging av døden
 • Roller og etikk
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Dobbeltkontroll
 • Dokumentasjon legemidler

Ekstern medvirker:

Merethe Hansen, kreftsykepleier fra Fauske kommune

Målgruppe for fagdagen:

 • Fastlege og institusjonslege
 • Ansatte i hjemmetjenesten
 • Ansatte i institusjon
 • Ansatte i omsorgsboliger
 • Kreftkoordinator

Onsdag 13. mars - Legemiddelhåndtering

Oppstart den 13.03 kl. 09.30 til kl. 15.00

Tema for dagen:

Informasjon fra farmasøyt: Variasjon i effekt av legemidler – forklart ut fra genene våre (farmakogenetikk)

Vi vil gå igjennom alle prosedyrer for legemiddelhåndtering. 

Nye/endrede prosedyrer for året: 

 • Opplæring
 • Istandgjøring
 • Injeksjoner
 • Tilberedning og utdeling av infusjon
 • Utdeling av injeksjon
 • Dokumentasjon
 • Digital dobbeltkontroll

Vi presenterer nytt verktøy for digital risikoanalyse av legemiddelhåndteringen lokalt på din arbeidsplass, og gjør gruppearbeid med temaet tilberedning og dobbeltkontroll.

Ekstern bidragsyter:

Sykehusapotek nord v/Margareth Kristiansen

Målgruppe for fagdagen:

 • Fastlege og institusjonslege
 • Ansatte i hjemmetjenesten
 • Ansatte i institusjon
 • Ansatte i omsorgsboliger
 • Ansatte i miljøtjenesten
 • Ansatte i ROP tjenesten

Torsdag 14. mars - Takling av vold og trusler; for helse-, omsorgs- og miljøtjenesten

Oppstart den 14.03 kl. 09.30 til kl. 15.00

Tema for dagen:

 • Generelt om utviklingen av vold og trusler i arbeidslivet. 
  Hvilke arbeidsplasser er mest utsatt?
 • Utfordringer for ulike yrkesgrupper. 
 • Hva er vold og trusler?

Vi håper at du ved å delta på denne dagen skal sitte igjen med:

 • økt forståelse for hvorfor aggressive/voldelige episoder oppstår.
 • økt kompetanse i å forebygge aggressive og voldelige episoder.

Fagansvarlig for dagen er:

Yngve Osbak 
Yngve har 25 års erfaring fra Statsforvalteren i Nordland, og har i mange år hold kurs for kommuner og andre helseaktører om forebygging og håndtering av vold og trusler.

Målgruppe for dagen

 • Fastlege og institusjonslege
 • Ansatte i hjemmetjenesten
 • Ansatte i institusjon
 • Ansatte i omsorgsboliger
 • Ansatte i miljøtjenesten
 • Ansatte i ROP tjenesten
 • Flyktningtjenesten (alle nivå)
 • Skole (alle nivå)
 • Verneombud

Fredag 15. mars - Lederens håndtering av vold og trusler

Oppstart den 15.03 kl. 09.30 til kl. 15.00

Tema for dagen:

 • Økt forståelse for hvorfor aggressive/voldelige episoder oppstår.
 • Generelt om utviklingen av vold og trusler i arbeidslivet
 • Hvilke arbeidsplasser er mest utsatt?
 • ROS-analyse og vurdering av farlighet
 • Bruk av skjemaer/modeller
 • Hva er tillitsvalgte og vernetjenestens oppgave?

Fagansvarlig for dagen er:

Yngve Osbak 
Yngve har 25 års erfaring fra Statsforvalteren i Nordland, og har i mange år hold kurs for kommuner og andre helseaktører om forebygging og håndtering av vold og trusler.

Målgruppe for dagen

 • Kommuneoverlege
 • Leder for legekontor og legevakt
 • Ledere i hjemmetjenesten (alle nivå)
 • Ledere i institusjon (alle nivå)
 • Ledere i omsorgsboliger (alle nivå)
 • Ledere i miljøtjenesten (alle nivå)
 • Ledere i ROP tjenesten (alle nivå)
 • Flyktningtjenesten (alle nivå)
 • Skole (alle nivå)
 • Verneombud

Påmelding

Kostnad for kurs dekkes som hovedregel av kommunens kompetansemidler. 500 kr per deltager + dagpakke for hotell.

 • Fagdag for lindrende behandling dekkes av prosjektmidler og faktureres ikke egenandel på.


Overnatting avklares i påmeldingen og dekkes i henhold til selvkost. 

Påmeldingen er nå stengt. Frist for påmelding var mandag 4. mars kl: 18.00