Oppgaver som må utføres

  • Vurder kritikaliteten og omfanget på innkomne varsler ved hjelp av prioriteringskriterier. En del løsninger har funksjonalitet for regelmessig for varslig og ruting av hendelser på brukerog tjenestenivå. 
  • Beslutt hvordan det skal handles på varselet. Kan varselet avklares på telefon, må tjenesten rykke ut, kan utrykning avvente til neste besøk eller skal det tilkalles nødetat? Hvem som gjør hva vil avhenge av kommunens organisering av responstjenesten. 
  • Dokumenter hendelsen i responstjenesteloggen og i journalsystem. Utrykningstjenesten dokumenterer i journalsystem.

Tips til organisering og gjennomføring

  • Respons og utrykning avhenger av at kommunen har tatt stilling til organiseringen av responstjenesten. Se under for henvisning til rapporter om viktige vurderinger og krav til organisering av responstjenester.
  • Utløste varsler og alarmer kan rutes direkte til utrykningstjeneste (for eksempel hjemmetjenesten, omsorgsbolig), eller via responssenter med operatører som avklarer eller ruter alarmer. Ruting av signaler må velges ut fra brukerbehov.
  • Sørg for å holde brukeropplysninger oppdaterte, og hold rutine for å dokumentere hendelser. Det anbefales derfor at responstjenesten har god kunnskap om tjenestene og full tilgang til journalsystem. Enkelte kommuner med responssenter har full integrasjon med EPJ, og automatisk innhenting av informasjon om bruker. 

logo hdir dp.png